PROS EBRAIOUS 1
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1polumerōs kai polutropōs palai o theos lalēsas tois patrasin en tois prophētais ep eschatou tōn ēmerōn toutōn elalēsen ēmin en uiō 2on ethēken klēronomon pantōn di ou kai epoiēsen tous aiōnas 3os ōn apaugasma tēs doxēs kai charaktēr tēs upostaseōs autou pherōn te ta panta tō rēmati tēs dunameōs autou katharismon tōn amartiōn poiēsamenos ekathisen en dexia tēs megalōsunēs en upsēlois 4tosoutō kreittōn genomenos tōn angelōn osō diaphorōteron par autous keklēronomēken onoma

5tini gar eipen pote tōn angelōn uios mou ei su egō sēmeron gegennēka se kai palin egō esomai autō eis patera kai autos estai moi eis uion

6otan de palin eisagagē ton prōtotokon eis tēn oikoumenēn legei kai proskunēsatōsan autō pantes angeloi theou

7kai pros men tous angelous legei o poiōn tous angelous autou pneumata kai tous leitourgous autou puros phloga

8pros de ton uion o thronos sou o theos eis ton aiōna [tou aiōnos] kai ē rabdos tēs euthutētos rabdos tēs basileias autou

9ēgapēsas dikaiosunēn kai emisēsas anomian dia touto echrisen se o theos o theos sou elaion agalliaseōs para tous metochous sou

10kai su kat archas kurie tēn gēn ethemeliōsas kai erga tōn cheirōn sou eisin oi ouranoi

11autoi apolountai su de diameneis kai pantes ōs imation palaiōthēsontai

12kai ōsei peribolaion elixeis autous ōs imation kai allagēsontai su de o autos ei kai ta etē sou ouk ekleipsousin

13pros tina de tōn angelōn eirēken pote kathou ek dexiōn mou eōs an thō tous echthrous sou upopodion tōn podōn sou

14ouchi pantes eisin leitourgika pneumata eis diakonian apostellomena dia tous mellontas klēronomein sōtērian

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Philemon 1
Top of Page
Top of Page