Acts 6
Uma New Testament
1Kahaa-haea kawoo-woria' -mi tauna to mpotuku' Yesus. Lomo' -lomo' -na, topetuku' Yesus paka' to Yahudi. Aga to hantongo' -ra mobasa Yunani, pai' to hantongo' wo'o mobasa Yahudi moto-ra. Nto'u toe, ngkunuti-ramo topetuku' Yesus to mobasa Yunani, mpongkunutii doo-ra to mobasa Yahudi, ra'uli': "Tobine-kai to balu, uma raratai bagia to rabagi butu eo-na hi to mpe'ahii'." 2Toe pai' suro Pue' Yesus to hampulu' rodua mpokio' hawe'ea topetuku' Yesus bona morumpu, pai' ra'uli' -raka: "Uma-hawo lompe' ane kai' mpo'urusi pompobagi koni', apa' uma mpai' hono' loga-kai mpokeni Lolita Alata'ala. 3Jadi' ompi' -ompi', agina tapelihi ngkai laintongo' -ta tau pitu to lompe' po'ingku-ra, to nakuasai Inoha' Tomoroli' pai' to monoto nono-ra, bona hira' -mi to kiwai' bago mpo'urusi kara-kara pongkoni' toe. 4Apa' pobago-kai kai' to poko-na mpu'u, mosampaya pai' mpokeni Lolita Alata'ala." 5Lolita suro toera rapo'io' -mi omea. Toe pai' mpopelihi-ramo Stefanus, to mepangala' mpu'u hi Pue' Yesus pai' to nakuasai Inoha' Tomoroli'. Rapelihi wo'o: Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas pai' Nikolaus to Antiokhia. Nikolaus toei, bela-i to Yahudi, aga mesua' -imi hi agama Yahudi. 6To pitu toera rakeni hilou hi suro Pue' Yesus, pai' suro toera mpojama woo' -ra pai' mosampaya merapi' bona Pue' mpogane' -ra.

7Jadi', ngkai toe-mi pai' kawoo-woria' tauna to mpo'epe Lolita Alata'ala. Pai' katedoo-donihia-mi kawori' topetuku' Yesus hi Yerusalem. Imam-imam moto wo'o, wori' -ramo to mepangala' pai' mengkoru hi Pue' Yesus.

8Ane Stefanus, Alata'ala mpogane' mpu'u-i, nawai' -i kuasa mpobabehi wori' tanda mekoncehi to mpopohiloi kabaraka' -na Alata'ala hi ntodea. 9Aga ria wo'o-ra to mposapuaka. Tomesapuaka toera, anggota tomi posampayaa to rahanga' Tomi Libertini (batua-na: tomi tauna to rabahaka ngkai karapobatuaa-ra). Anggota tomi posampayaa toe, to Yahudi to ngkai ngata Kirene pai' Aleksandria. Hira' toe hante to Yahudi ngkai tana' Kilikia pai' Asia mpomehono' -ki Stefanus. 10Aga uma-ra hompe mpotompoi' lolita Stefanus, apa' Inoha' Pue' Ala mpowai' -i kanotoa nono mololita. 11Toe pai' ba hangkuja dua tauna rawai' doi, bona hira' mpobabehi lolita boa' mpobalihi Stefanus, ra'uli': "Ki'epe-i-kaina mporuge' Atura Musa pai' mpokedi' Alata'ala!" 12Ngkai ree, mpo'ukei' -ra ntodea hante pangkeni to Yahudi pai' guru agama, bona moroe-ra hi Stefanus. Kahilou-rami mpohoko' -i pai' rakeni hi topohura agama. 13Karata-ra hi ree, rapope'onga wo'o-ramo-rawo to tungkai' mosabi' boa'. Ra'uli' sabi' boa' toera: "Tau tohe'ii ntora mporuge' Tomi Alata'ala pai' mporuge' Atura Musa! 14Ki'epe-i mololita mpo'uli': Yesus to Nazaret toe mpogero mpai' Tomi Alata'ala pai' mpobalii' hawe'ea ada to tapososora ngkai nabi Musa." 15Mpo'epe toe, hawe'ea topohura mponaa Stefanus. Rahilo-rawo, lio-na hewa lio mala'eka.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

Acts 5
Top of Page
Top of Page