2 Corinthians 1
Uma New Testament
1Sura toi ngkai aku' Paulus, to na'ongko' Alata'ala jadi' suro Kristus Yesus ntuku' konoa-na, pai' ngkai Timotius, ompi' hampepangalaa' -ta, kipakatu tilou hi koi' ompi' -ompi' to mepangala' -mi hi Alata'ala to hi ngata Korintus, duu' -na hi hawe'ea to Kristen to hi propinsi Akhaya.

2Wori' tabe: mekakae-kai hi Alata'ala Tuama-ta pai' Pue' Yesus Kristus bona nagane' -koi ngkai kabula rala-na pai' nawai' -koi kalompea' tuwu'.

3Mai-tamo mpo'une' Alata'ala Tuama-na Pue' -ta Yesus Kristus! Apa' Hi'a-mi Tuama-ta to bohe ahi' -na, Hi'a-mi Alata'ala to mporohoi oa' nono-ta. 4Narohoi nono-kai hi rala butu nyala kasusaa' to mporumpa' -kai, bona hante karohoa to kitarima ngkai Hi'a toe, ma'ala wo'o-kai mporohoi nono doo to hi rala kasusaa' ba napa-napa. 5Kaparia to narata-mi Kristus, wori' wo'o to kirata kai'. Aga wori' wo'o-mi karohoa nono to kirata ngkai Kristus. 6Ane mporata-kai kaparia, napo'ohea Alata'ala bona ma'ala-kai mporohoi nono-ni ompi', bona koi' mporata kalompea', apa' mporata kaparia wo'o-moko-koiwo hewa to kirata kai'. Jadi', ane Alata'ala mporohoi nono-kai hi rala kaparia-kai, bate narohoi wo'o-koiwo nono-ni, bona ntaha-koi hi rala kaparia. 7Toe pai' uma morara' nono-kai hi koi', ki'inca bate ntaha mpu'u-koi hi rala kaparia. Apa' ki'inca kamporata-ni kaparia hibalia hante kai', pai' Alata'ala bate mporohoi nono-ni hibalia hante kai'.

8Ompi' -ompi', bona ni'inca, gaga rahi kasusaa' to mporumpa' -kai wengi hi propinsi Asia. Motomo lia kasusaa' toe, meliu ngkai pakulea' -kai, alaa-na mere' -mi nono-kai, ki'uli' olo' mpobira' -kai tuwu'. 9Ki'uli': "Bate mate mpu'u-ta mpai' tohe'i-e." Aga tohe'e majadi' bona neo' -kai ncarumaka karohoa-kai moto, ncarumaka Alata'ala-wadi-kai, apa' Hi'a-mi to mpotuwu' tomate. 10Jadi', ompi' -ompi', nabahaka mpu'u-makai ngkai kasusaa' to gaga toe wengi, duu' -na uma-waka-kaiwo mate. Pai' bate nabahaka wo'o-kai mpai' ngkai kasusaa' to majadi' tempo toi-e. Pai' kisarumaka nabahaka-kai ngkai kasusaa' to majadi' hi eo-eo to rata. 11Pai' koi' wo'o ompi' kana mpohorongko-kai hante posampaya-ni. Apa' ane wori' tauna mposampayai-kai, Alata'ala bate mpogane' -kai, alaa-na wori' tauna mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala.

12Bohe nono-kai ompi', apa' ki'inca kamoroli' mpontolumanu' -na nono-kai. Monoa' po'ingku-kai hi hawe'ea tauna, peliu-liu-nami po'ingku-kai hi koi'. Hawe'ea to kibabehi, uma ria to kiwunii', monoa' patuju-kai, bate ntuku' konoa Alata'ala. Po'ingku-kai uma ntuku' kapantea manusia', mo'ingku-kai ntuku' petulungi-na Alata'ala hi kai'. 13 14Napa to ki'uki' -kokoi, to monoto-na nibasa, ni'inca pai' nipaha-wadi. Ria moto-mokoi hantongo' to mpopaha patuju-kai, aga ria wo'o-pidi to ko'ia mpopaha. Jadi', kusarumaka koi' omea mpai' mpopaha patuju-kai, bona ane rata-ipi mpai' Pue' -ta Pue' Yesus, bohe nono-ni sabana kai', hewa kai' wo'o bohe nono-kai sabana koi'.

15 16Jadi', apa' ku'uli' ni'inca mpu'u ihi' nono-kue, toe pai' ria patuju-ku wengi mpencuai' -koi rongkani, bona mporata wo'o-koi rasi' rongkani. Patuju-ku wengi, ke tilou ncala' -a mpencuai' -koi hi pomako' -ku tumai hi Makedonia, pai' ane nculii' -apa mpai' ngkai rei, kupehanii wo'o-koi, bona nitulungi-a hi pomakoa' -ku hilou hi Yudea. 17Aga mobali' -mi patuju-ku toe-e wengi. Ha ni'uli' wae, uma monoa' tipa' -kue? Ha ni'uli' kubabehi patuju-ku ntuku' kadota-ku moto, hangkani mpo'uli' "Io'," hampegoli mpo'uli' -a "Uma"? 18Uma-e' waetu ompi'! Hewa janci Alata'ala hi kita' monoa', wae wo'o lolita-kai hi koi' ompi' monoa'. Uma ki'uli' hangkani "Io'" hangkani "Uma." 19Apa' kai' Silas pai' Timotius, kiparata-kokoi kareba ngkai Yesus Kristus, Ana' Alata'ala. Pai' Yesus Kristus toei, uma mobali' -bali' patuju-na hi kita', hangkani mpo'uli' "Io'" hangkani "Uma." Bate monoa' patuju-na hi kita'. 20Apa' uma mowo kawori' janci-na Alata'ala hi kita', pai' hawe'ea janci-na toe bate madupa' omea sabana posidaia' -ta hante Yesus Kristus. Toe pai' ane mpo'une' -ta Alata'ala, ta'uli' -mi: "Amin! Bate wae mpu'u!" apa' bate madupa' mpu'u janci Alata'ala hi kita' sabana Yesus Kristus. 21Alata'ala moto-mi to mporohoi-ta omea, lompe' kai' lompe' koi' ompi', bona mosidai' -ta hante Kristus. Tungkai' napelihi-tamo jadi' bagia-na, 22pai' nawai' -ta Inoha' Tomoroli' hewa pompetonoi-na kakita' -nami bagia-na. Inoha' Tomoroli' toei hewa saa' Alata'ala hi rala nono-ta, to mporohoi pojanci-na hi kita', bona monoa' hi kita' kanawai' -ta hawe'ea to najanci-mitaka hi eo mpeno-na.

23Ompi' -ompi', uma-a boa', Alata'ala sabi' -ku. Na'inca ihi' nono-ku, ka'uma-ku oko tilou hi Korintus wengi apa' uma-a dota karapo' rahi mpoparesai' -koi. 24Uma-kai dota mpohawai' ntarurua' -koi, apa' moroho ami' -mi pepangala' -ni hi Kristus. Patuju-kai doko' mobago-kai hangkaa-ngkania hante koi', bona goe' -koi.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

1 Corinthians 16
Top of Page
Top of Page