KATA IOANNEN 10

<< KATA IOANNEN 10 >>
John 10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated
 

1 amēn amēn legō umin o mē eiserchomenos dia tēs thuras eis tēn aulēn tōn probatōn alla anabainōn allachothen ekeinos kleptēs estin kai lēstēs 2 o de eiserchomenos dia tēs thuras poimēn estin tōn probatōn 3 toutō o thurōros anoigei kai ta probata tēs phōnēs autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta 4 kai otan ta idia probata ekbalē emprosthen autōn poreuetai kai ta probata autō akolouthei oti oidasin tēn phōnēn autou 5 allotriō de ou mē akolouthēsōsin alla pheuxontai ap autou oti ouk oidasin tōn allotriōn tēn phōnēn 6 tautēn tēn paroimian eipen autois o iēsous ekeinoi de ouk egnōsan tina ēn a elalei autois

7 eipen oun palin autois o iēsous amēn amēn legō umin oti egō eimi ē thura tōn probatōn 8 pantes osoi pro emou ēlthon kleptai eisin kai lēstai all ouk ēkousan autōn ta probata 9 egō eimi ē thura di emou ean tis eiselthē sōthēsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomēn eurēsei 10 o kleptēs ouk erchetai ei mē ina klepsē kai thusē kai apolesē egō ēlthon ina zōēn echōsin kai perisson echōsin

11 egō eimi o poimēn o kalos o poimēn o kalos tēn psuchēn autou tithēsin uper tōn probatōn 12 o misthōtos de kai ouk ōn poimēn ou ouk eisin ta probata idia theōrei ton lukon erchomenon kai aphiēsin ta probata kai pheugei kai o lukos arpazei auta kai skorpizei ta probata 13 o de misthōtos pheugei oti misthōtos estin kai ou melei autō peri tōn probatōn 14 egō eimi o poimēn o kalos kai ginōskō ta ema kai ginōskomai upo tōn emōn 15 kathōs ginōskei me o patēr kagō ginōskō ton patera kai tēn psuchēn mou tithēmi uper tōn probatōn 16 kai alla probata echō a ouk estin ek tēs aulēs tautēs kakeina me dei agagein kai tēs phōnēs mou akousousin kai genēsetai mia poimnē eis poimēn 17 dia touto o patēr me agapa oti egō tithēmi tēn psuchēn mou ina palin labō autēn 18 oudeis airei autēn ap emou all egō tithēmi autēn ap emautou exousian echō theinai autēn kai exousian echō palin labein autēn tautēn tēn entolēn elabon para tou patros mou

19 schisma oun palin egeneto en tois ioudaiois dia tous logous toutous 20 elegon de polloi ex autōn daimonion echei kai mainetai ti autou akouete 21 alloi elegon tauta ta rēmata ouk estin daimonizomenou mē daimonion dunatai tuphlōn ophthalmous anoigein

22 egeneto de ta enkainia en tois ierosolumois kai cheimōn ēn 23 kai periepatei o iēsous en tō ierō en tē stoa tou solomōntos 24 ekuklōsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autō eōs pote tēn psuchēn ēmōn aireis ei su ei o christos eipe ēmin parrēsia 25 apekrithē autois o iēsous eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egō poiō en tō onomati tou patros mou tauta marturei peri emou 26 all umeis ou pisteuete ou gar este ek tōn probatōn tōn emōn kathōs eipon umin 27 ta probata ta ema tēs phōnēs mou akouei kagō ginōskō auta kai akolouthousin moi 28 kagō zōēn aiōnion didōmi autois kai ou mē apolōntai eis ton aiōna kai ouch arpasei tis auta ek tēs cheiros mou 29 o patēr mou os dedōken moi meizōn pantōn estin kai oudeis dunatai arpazein ek tēs cheiros tou patros mou 30 egō kai o patēr en esmen

31 ebastasan oun palin lithous oi ioudaioi ina lithasōsin auton 32 apekrithē autois o iēsous polla kala erga edeixa umin ek tou patros mou dia poion autōn ergon lithazete me 33 apekrithēsan autō oi ioudaioi legontes peri kalou ergou ou lithazomen se alla peri blasphēmias kai oti su anthrōpos ōn poieis seauton theon 34 apekrithē autois o iēsous ouk estin gegrammenon en tō nomō umōn egō eipa theoi este 35 ei ekeinous eipen theous pros ous o logos tou theou egeneto kai ou dunatai luthēnai ē graphē 36 on o patēr ēgiasen kai apesteilen eis ton kosmon umeis legete oti blasphēmeis oti eipon uios tou theou eimi 37 ei ou poiō ta erga tou patros mou mē pisteuete moi 38 ei de poiō kan emoi mē pisteuēte tois ergois pisteusate ina gnōte kai pisteusēte oti en emoi o patēr kagō en autō 39 ezētoun oun palin auton piasai kai exēlthen ek tēs cheiros autōn

40 kai apēlthen palin peran tou iordanou eis ton topon opou ēn iōannēs to prōton baptizōn kai emeinen ekei 41 kai polloi ēlthon pros auton kai elegon oti iōannēs men sēmeion epoiēsen ouden panta de osa eipen iōannēs peri toutou alēthē ēn 42 kai episteusan polloi ekei eis auton


<< John 10 >>
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894). Transliterated by Biblos.com.

Biblos.com Online Bible