1 Chronicles 6
Indonesian Terjemahan Lama

1Bermula, maka bani Lewi itulah Gersom, Kehat dan Merari. 2Maka bani Kehat itulah Amram, Yizhar, Heberon dan Uziel. 3Maka bani Amram itulah Harun dan Musa dan Miryam; maka bani Harun itulah Nadab dan Abihu dan Eleazar dan Itamar. 4Maka Eleazar beranaklah Pinehas dan Pinehas beranaklah Abisuwa, 5dan Abisuwa beranaklah Buki dan Buki beranaklah Uzi, 6dan Uzi beranaklah Zerahya dan Zerahya beranaklah Merayot, 7dan Merayot beranaklah Amarya dan Amarya beranaklah Ahitub, 8dan Ahitub beranaklah Zadok dan Zadok beranaklah Ahimaaz, 9dan Ahimaaz beranaklah Azarya dan Azarya beranaklah Yohanan, 10dan Yohanan beranaklah Azarya, ia itulah dia yang memeliharakan imamat di dalam rumah perbuatan Sulaiman di Yeruzalem. 11Maka Azarya beranaklah Amarya dan Amarya beranaklah Ahitub, 12dan Ahitub beranaklah Zadok dan Zadok beranaklah Salum, 13dan Salum beranaklah Hilkia dan Hilkia beranaklah Azarya, 14dan Azarya beranaklah Seraya dan Seraya beranaklah Yozadak, 15dan Yozadakpun berjalanlah serta, tatkala dibawa Tuhan akan orang Yehuda dan isi Yeruzalem dengan tertawan oleh tangan Nebukadnezar.

16Maka bani Lewi itulah Gersom, Kehat dan Merari. 17Maka inilah nama-nama bani Gersom: yaitu Libni dan Simai. 18Maka bani Kehat itulah Amram dan Yizhar dan Heberon dan Uziel. 19Maka bani Merari itulah Mahli dan Musi. Maka sekalian inilah orang isi rumah-rumah Lewi dengan bapa-bapanya. 20Maka adapun Gersom, ia beranak Libni, yang beranak Yahat, yang beranak Zima, 21yang beranak Yoah, yang beranak Ido, yang beranak Zerah, yang beranak Yeaterai. 22Maka akan bani Kehat, ialah bernama Aminadab, yang beranak Korah, yang beranak Asyir, 23yang beranak Elkana, yang beranak Ebyasaf, yang beranak Asyir, 24yang beranak Tahat, yang beranak Uriel, yang beranak Uzia, yang beranak Saul. 25Maka bani Elkana itulah Amasai dan Ahimot. 26Adapun Elkana, ialah beranak Elkana, yang beranak Zofai, yang beranak Nahat, 27yang beranak Eliab, yang beranak Yeroham, yang beranak Elkana. 28Maka bani Semuel itulah Wasni, yang sulung, kemudian Abia. 29Maka bani Merari itulah Mahli, yang beranak Libni, yang beranak Simai, yang beranak Uza, 30yang beranak Simea, yang beranak Hajia, yang beranak Asaya.

31Maka sekalian inilah yang diangkat oleh Daud akan mematutkan nyenyian dalam rumah Tuhan, setelah sudah tabut itu mendapat tempat perhentian. 32Maka mereka itupun melakukan pekerjaan nyanyian di hadapan tempat kedudukan di dalam kemah perhimpunan sampai diperbuat Sulaiman akan rumah Tuhan di Yeruzalem, dan dilakukannya pekerjaan itu dengan peraturan yang ditentukan baginya. 33Maka mereka itulah yang berdiri di sana serta dengan anak-anaknya laki-laki, yaitu dari pada bani Kehati adalah Heman, yang biduan, dan ialah anak Yoel, anak Semuel, 34anak Elkana, anak Yeroham, anak Eliel, anak Toah, 35anak Zuf, anak Elkana, anak Mehat, anak Amasai, 36anak Elkana, anak Yoel, anak Azarya, anak Zefanya, 37anak Tahat, anak Asyir, anak Ebyasaf, anak Korah, 38anak Yizhar, anak Kehat, anak Lewi, anak Israel. 39Maka Asaf, saudaranya, adalah berdiri pada sebelah kanan. Maka Asaf itulah anak Berekhya, anak Simea, 40anak Mikhail, anak Baeseya, anak Malkhia, 41anak Etni, anak Zerah, anak Adaya, 42anak Etan, anak Zima, anak Simai, 43anak Yahat, anak Gersom, anak Lewi. 44Maka saudara-saudara keduanya, yaitu segala bani Merari, adalah pada sebelah kiri, yaitu Etan, anak Kisy, anak Abdi, anak Malukh, 45anak Hasabya, anak Amazia, anak Hilkia, 46anak Amzi, anak Bani, anak Semer, 47anak Mahli, anak Musi, anak Merari, anak Lewi. 48Maka segala orang Lewi, yaitu saudara mereka itu, sudah diberikan akan segala pekerjaan tempat kedudukan di dalam rumah Allah.

49Maka Harun dan anak-anaknya laki-laki membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan dupa di atas meja bakaran dupa, dan lagi dilakukannya perkerjaan di dalam tempat yang mahasuci, dan diadakannya gafirat atas orang Israel, setuju dengan segala perintah Musa, hamba Allah itu. 50Maka inilah bani Harun: ia beranak Eleazar, yang beranak Pinehas, yang beranak Abisuwa, 51yang beranak Buki, yang beranak Uzi, yang beranak Zerahya, 52yang beranak Merayot, yang beranak Amarya, yang beranak Ahitub, 53yang beranak Zadok, yang beranak Ahimaaz.

54Maka inilah tempat-tempat kedudukan mereka itu serta dengan daerahnya dan perhinggaannya, yaitu bagi anak-anak laki-laki Harun dari pada isi rumah orang Kehati, karena bagi mereka itu adalah suatu bahagian sendiri. 55Maka diberikan kepada mereka itu Heberon, yang di tanah Yehuda, serta dengan segala kampung yang kelilingnya. 56Tetapi segala bendang negeri itu serta dengan segala dusun-dusunnya diberikannya kepada Kaleb bin Yefuna. 57Kecuali Heberon, negeri perlindungan itu, diberikannya kepada anak laki-laki Harun dari pada negeri Yehuda lagi Libna serta dengan segala kampungnya, dan Yatir dan Esytemoa serta dengan segala kampungnya, 58dan Hilon serta dengan segala kampungnya, dan Debir serta dengan segala kampungnya, 59dan Asan serta dengan segala kampungnya, dan Bait-Semes serta dengan segala kampungnya. 60Maka dari pada suku Benyamin adalah Geba serta dengan segala kampungnya, dan Alemet serta dengan segala kampungnya, dan Anatot serta dengan segala kampungnya. Adapun segala negeri yang bagi orang isi rumah mereka itu, ia itu tiga belas buah negeri banyaknya.

61Maka bagi bani Kehat yang lain itu adalah dari pada bangsa suku Efrayim dan dari pada suku Dan dan dari pada setengah suku Manasye sepuluh buah negeri dengan membuang undi. 62Maka bagi bani Gersom dengan orang isi rumahnya adalah dari pada suku Isakhar dan dari pada suku Asyer dan dari pada suku Naftali dan dari pada setengah suku Manasye yang di Bazan itu, tiga belas buah negeri. 63Maka bagi bani Merari dengan orang isi rumahnya adalah dari pada suku Rubin dan dari pada suku Gad dan dari pada suku Zebulon, dua belas buah negeri dengan membuang undi. 64Maka segala negeri ini serta dengan kampung-kampungnya diberikan oleh bani Israel kepada orang Lewi. 65Maka diberikannya akan dia dengan membuang undi dari pada suku bani Yehuda dan dari pada suku bani Simeon dan dari pada suku bani Benyamin segala negeri yang disebutkan nama-namanya itu.

66Adapun segala bangsa bani Kehat yang lain itu, maka negeri-negeri bahagian mereka itu adalah dari pada suku Efrayim; 67diberikan oranglah akan dia negeri-negeri perlindungan Sikhem dengan kampung-kampungnya di atas pegunungan Efrayim, dan Gezer dengan kampung-kampungnya, 68dan Yokmeam dengan kampung-kampungnya, dan Bait-Horon dengan kampung-kampungnya, 69dan Ayalon dengan kampung-kampungnya, dan Gat-Rimon dengan kampung-kampungnya; 70dan dari pada setengah suku Manasye negeri Aner dengan kampung-kampungnya, dan Bileam dengan kampung-kampungnya, yang bagi orang isi rumah segala bani Kehat yang lain itu.

71Maka bagi bani Gersom adalah dari pada bangsa setengah suku Manasye dan negeri Golan yang di Bazan serta dengan kampung-kampungnya, dan Astarot serta dengan kampung-kampungnya; 72dan dari pada suku Isakhar negeri Kedes serta dengan kampung-kampungnya, dan Doberat serta dengan kampung-kampungnya, 73dan Ramot serta dengan kampung-kampungnya, dan Anem serta dengan kampung-kampungnya; 74dan dari pada suku Asyer negeri Masal serta dengan kampung-kampungnya, dan Abdon serta dengan kampung-kampungnya, 75dan Hukok serta dengan kampung-kampungnya, dan Rehob serta dengan kampung-kampungnya; 76dan dari pada suku Naftali negeri Kedes yang di Galilea serta dengan kampung-kamungnya, dan Hamon serta dengan kampung-kampungnya, dan Kiryatayim serta dengan kampung-kampungnya.

77Maka bagi bani Merari yang lain itu adalah dari pada suku Zebulon negeri Rimono serta dengan kampung-kampungnya, dan Tabor serta dengan kampung-kampungnya; 78dan di seberang Yarden bertentangan dengan Yerikho, yaitu pada sebelah timur Yarden, adalah dari pada suku Rubin negeri Bezer yang di padang serta dengan kampung-kampungnya, dan Yahza serta dengan kampung-kampungnya, 79dan Kedemot serta dengan kampung-kampungnya, dan Mefaat serta dengan kampung-kampungnya; 80dan dari pada suku Gad negeri Ramot yang di Gilead serta dengan kampung-kampungnya, dan Mahanaim serta dengan kampung-kampungnya, 81dan Hezbon serta dengan kampung-kampungnya, dan Yaezar serta dengan kampung-kampungnya.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page