1 Chronicles 2
Indonesian Terjemahan Lama

1Bermula, maka inilah bani Israel: Rubin, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon. 2Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad dan Asyer.

3Maka bani Yehuda itulah Er dan Onan dan Syela, tiga orang diperanakkan baginya oleh anak Syua, perempuan Kanani itu; adapun Er, anak Yehuda yang sulung itu, jahatlah ia kepada pemandangan Tuhan, sebab itu dibunuh Tuhan akan dia. 4Maka Tamar, menantunya perempuan, beranaklah baginya Perez dan Zerah. Maka segala anak laki-laki Yehuda itu lima orang banyaknya.

5Maka bani Perez itulah Hezron dan Hamul. 6Dan bani Zerah itulah Zimri dan Etan dan Heman dan Khalkol dan Dara, semuanya lima orang. 7Dan bani Kharmi itulah Akhan, pengharu orang Israel, yang sudah bersalah sebab mengambil barang tumpas itu. 8Maka anak Etan itulah Azarya.

9Dan bani Hezron, yang telah diperanakkan baginya, itulah Yerahmiel dan Ram dan Khelubai. 10Maka Ram beranaklah Aminadab, dan Aminadab beranaklah Nahesyon, yaitu penghulu bani Yehuda. 11Maka Nahesyon beranaklah Salma dan Salma beranaklah Boaz, 12dan Boaz beranaklah Obed dan Obed beranaklah Isai,

13dan Isai beranaklah Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, yang kedua, dan Simea, yang ketiga, 14dan Nataniel, yang keempat, dan Radai, yang kelima, 15dan Ozim, yang keenam, dan Daud, yang ketujuh; 16dan saudara perempuan mereka itu Zeruya dan Abigail. Maka anak Zeruya itulah tiga orang, yaitu Abisai, dan Yoab dan Asahel. 17Maka Abigail beranaklah Amasa, dan bapa Amasa itu Yeter, seorang Ismaeli.

18Maka Kaleb bin Hezron itu beroleh Yeriot dari pada Azuba, isterinya, yang punya anak laki-laki inilah: Yesir dan Sobab dan Ardon. 19Setelah sudah mati Azuba diperbini Kaleb akan Eferat, yang memperanakkan Hur baginya. 20Maka Hur beranaklah Uri dan Uri beranaklah Bezaliel.

21Setelah itu maka pergilah Hezron kepada seorang anak perempuan Makhir, bapa Gilead, diambilnya akan bininya pada masa umurnya enam puluh tahun, maka perempuan itupun beranakkanlah Segub baginya. 22Maka Segub beranaklah Yair, dan adalah padanya dua puluh tiga buah negeri di benua Gilead itu. 23Maka ia juga yang telah merampas dari pada orang Usur dan Aram segala dusun Yair, dan lagi adalah padanya Kenat dan segala daerahnya, enam puluh buah negeri. Maka sekalian inilah anak laki-laki Makhir, bapa Gilead. 24Kemudian dari pada mati Hezron di Kaleb-Eferata diperanakkanlah Abia, bini Hezron, baginya Asyur, bapa Tekoa.

25Maka bani Yerahmiel, anak sulung Hezron itu, inilah: Yang sulung Ram, lalu Buna dan Orin dan Ozim dan Ahia. 26Maka pada Yerahmiel adalah pula seorang bini bernama Atara, ialah ibu Onam. 27Maka bani Ram, anak sulung Yerahmiel, itulah Maaz dan Yamin dan Eker. 28Maka bani Onam itulah Samai dan Yada. Dan bani Samai itulah Nadab dan Abisur. 29Maka nama bani Abisur itulah Abihail, yang beranakkan baginya Akhab dan Molid. 30Maka bani Nadab itulah Seled dan Apayim; maka Seled itupun mati dengan tiada beranak. 31Maka bani Apayim itulah Yisei, dan bani Yisei itulah Sesan, bani Sesan itulah Akhali. 32Maka bani Yada, adik Samai, itulah Yeter dan Yonatan; maka Yeter itupun mati dengan tiada beranak. 33Maka bani Yonatan itulah Pelet dan Zaza. Sekalian inilah bani Yerahmiel. 34Maka Sesan itu tiada beranak laki-laki, melainkan perempuan belaka; maka adalah pada Sesan seorang hamba Mesir bernama Yarha. 35Maka diberikan Sesan anaknya kepada Yarha, hambanya itu, akan bininya, lalu diperanakkannya baginya Atai. 36Maka Atai itu beranaklah Natan dan Natan beranaklah Zabad, 37dan Zabad beranaklah Eflal, dan Eflal beranaklah Obed, 38dan Obed beranaklah Yehu dan Yehu beranaklah Azarya, 39dan Azarya beranaklah Helez dan Helez beranaklah Elasa, 40dan Elasa beranaklah Sismai dan Sismai beranaklah Salum, 41dan Salum beranaklah Yekamya dan Yekamya beranaklah Elisama.

42Maka bani Kaleb, adik Yerahmiel, itulah Mesa, yang sulung, ialah bapa Zif, dan segala bani Maresa, bapa Heberon. 43Maka bani Heberon itulah Korah dan Tapuah dan Rekim dan Sema. 44Maka Sema beranaklah Raham, bapa Yorkeam, dan Rekim beranaklah Samai. 45Maka bani Samai itulah Maon dan Maon itulah bapa Bait-Zur. 46Maka Efa, gundik Kaleb, itu beranakkanlah Haran dan Moza dan Gaziz; dan Haran itu beranaklah Gaziz. 47Maka bani Yokhdai itulah Regim dan Yotam dan Gesan dan Pelit dan Efa dan Saaf. 48Maka dari pada Maakha, gundik itu, diperoleh Kaleb akan Seber dan Tirhana. 49Dan lagi diperanakkannya Saaf, bapa Madmana, dan Sewa, bapa Makhbena, dan bapa Gibea. Maka anak perempuan Kaleb itulah Akhsa. 50Maka sekalian inilah bani Kaleb bin Hur, anak sulung Eferata, dan Sobal, bapa Kiryat-Yearim, 51dan Salma, bapa orang Betlehemi, dan Harif, bapa Bait-gedir. 52Maka bani Sobal, bapa Kiryat-Yearim, itulah Harowai dan Hazi-hamanuhot. 53Maka anak buah Kiryat-Yearim itulah orang Yiteri dan orang Puti dan orang Sumati dan orang Misrai; maka dari pada ini telah keluar orang Zorai dan orang Esytaoli. 54Maka bani Salma itulah orang Betlehemi dan orang Netofati dan Aterot dan Bait-Yoab dan Hazi-hamanati dan orang Zori. 55Maka segala anak buah orang Soferi itu duduklah di Yabez, yaitu orang Tirhati dan orang Simeati dan orang Sukhati, yaitu orang Keni, yang turun dari Hamat, bapa orang isi rumah Rekhab.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

1 Chronicles 1
Top of Page
Top of Page