1 Chronicles 3
Indonesian Terjemahan Lama

1Bermula, maka inilah segala bani Daud, yang diperanakkan baginya di Heberon; yang sulung Amnon dari pada Ahinoam, perempuan Yizrieli itu; dan yang kedua Daniel dari pada Abigail, perempuan Karmeli itu; 2dan yang ketiga Absalom, anak Maakha, anak perempuan Talmai, raja di Gesur; dan yang keempat Adonia, anak Hajit; 3dan yang kelima Sefatnya dari pada Abital; dan yang keenam Yiteream dari pada Ejla, isterinya. 4Maka enam anak laki-laki diperanakkan baginya di Heberon; maka kerajaanlah baginda di sana tujuh tahun enam bulan lamanya, dan tiga puluh tiga tahun kerajaanlah baginda di Yeruzalem. 5Maka inilah anak-anaknya yang diperanakkan baginya di Yeruzalem: Simea dan Sobab dan Natan dan Sulaiman, empat orang oleh Batsewa, anak Amiel; 6dan lagi Yibkhar dan Elisama dan Elifelet, 7dan Nogah dan Nefeg dan Yafia, 8dan Elisama dan Elyada dan Elifelet, yaitu sembilan orang. 9Maka sekalian inilah bani Daud, lain dari pada segala anak gundiknya, dan Tamar, saudara perempuan mereka itu.

10Maka putera Sulaiman itulah Rehabeam, yang berputera Abia, yang berputera Asa, yang berputera Yosafat, 11yang berputera Yoram, yang berputera Ahazia, yang berputera Yoas, 12yang berputera Amazia, yang berputera Azarya, yang berputera Yotam, 13yang berputera Akhaz, yang berputera Hizkia, yang berputera Manasye, 14yang berputera Amon, yang berputera Yosia. 15Maka inilah segala putera Yosia: Yang sulung Yohanan, yang kedua Yoyakim, yang ketiga Zedekia dan yang keempat Salum. 16Maka bani Yoyakim itulah Yekhonia, puteranya, Zedekia, puteranya.

17Maka bani Yekhonia itulah Asiit, yang berputera Sealtiel, 18yang berputera Malkhiram dan Pedaya dan Senazar, Yekamya, Hosama dan Nedabya. 19Maka bani Pedaya itulah Zerubbabil, dan Simai, dan bani Zerubbabil itulah Mesulam dan Hanaya dan Selomit, saudara perempuan mereka itu; 20dan Hasuba dan Ohil dan Berekhya dan Hasaja dan Yusab-hesid, lima orang. 21Maka bani Hananya itulah Pelaca dan Yesaya. Maka bani Refaya dan bani Arnan dan bani Obaja dan bani Sekhanya. 22Maka bani Sekhanya itulah Semaya, dan bani Semaya itulah Hatus dan Yigial dan Bariah dan Niarya dan Safat, enam orang. 23Maka bani Niarya itulah Elyunai dan Hizkia dan Azrikam, tiga orang. 24Maka bani Elyunai itulah Hodayewa dan Elyasib dan Pelaya dan Akub dan Yohanan dan Delaya dan Anani, tujuh orang.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

1 Chronicles 2
Top of Page
Top of Page