John 18:39
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]ἔστιν
estin
It isV-PIA-3S
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
4914 [e]συνήθεια
synētheia
a customN-NFS
4771 [e]ὑμῖν
hymin
with youPPro-D2P
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
1520 [e]ἕνα
hena
oneAdj-AMS
630 [e]ἀπολύσω
apolysō
I should releaseV-ASA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
1722 [e]ἐν
en
atPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
3957 [e]πάσχα·
pascha
Passover;N-DNS
1014 [e]βούλεσθε
boulesthe
wish youV-PIM/P-2P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
630 [e]ἀπολύσω
apolysō
I should releaseV-ASA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
935 [e]Βασιλέα
Basilea
KingN-AMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων;
Ioudaiōn
Jews?Adj-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:39 Greek NT: Nestle 1904
ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν Βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:39 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:39 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:39 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν, ἵνα ἕνα ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ Πάσχα· βούλεσθε οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:39 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔστι δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:39 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ἀπολύσω ὑμῖν ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:39 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔστι δὲ συνήθεια ὑμῖν, ἵνα ἕνα ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 18:39 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔστιν δὲ συνήθεια ὑμῖν ἵνα ἕνα ὑμῖν ἀπολύσω ἐν τῷ πάσχα· βούλεσθε οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων

John 18:39 Hebrew Bible
הן מנהג הוא בכם כי אשלח לכם איש אחד חפשי בפסח היש את נפשכם כי אשלח לכם את מלך היהודים׃

John 18:39 Aramaic NT: Peshitta
ܥܝܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܚܕ ܐܫܪܐ ܠܟܘܢ ܒܦܨܚܐ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܟܝܠ ܐܫܪܐ ܠܟܘܢ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But you have a custom that I release someone for you at the Passover; do you wish then that I release for you the King of the Jews?"

King James Bible
But ye have a custom, that I should release unto you one at the passover: will ye therefore that I release unto you the King of the Jews?

Holman Christian Standard Bible
You have a custom that I release one prisoner to you at the Passover. So, do you want me to release to you the King of the Jews?"
Treasury of Scripture Knowledge

ye have.

Matthew 27:15-18 Now at that feast the governor was wont to release to the people …

Mark 15:6,8 Now at that feast he released to them one prisoner, whomsoever they desired…

Luke 23:17,20 (For of necessity he must release one to them at the feast.)…

I release.

John 18:33 Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, …

Links
John 18:39John 18:39 NIVJohn 18:39 NLTJohn 18:39 ESVJohn 18:39 NASBJohn 18:39 KJVJohn 18:39 Bible AppsJohn 18:39 Biblia ParalelaJohn 18:39 Chinese BibleJohn 18:39 French BibleJohn 18:39 German BibleBible Hub
John 18:38
Top of Page
Top of Page