KATA MATTHAION 7
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1mē krinete ina mē krithēte 2en ō gar krimati krinete krithēsesthe kai en ō metrō metreite metrēthēsetai umin 3ti de blepeis to karphos to en tō ophthalmō tou adelphou sou tēn de en tō sō ophthalmō dokon ou katanoeis 4ē pōs ereis tō adelphō sou aphes ekbalō to karphos ek tou ophthalmou sou kai idou ē dokos en tō ophthalmō sou 5upokrita ekbale prōton ek tou ophthalmou sou tēn dokon kai tote diablepseis ekbalein to karphos ek tou ophthalmou tou adelphou sou

6mē dōte to agion tois kusin mēde balēte tous margaritas umōn emprosthen tōn choirōn mēpote katapatēsousin autous en tois posin autōn kai straphentes rēxōsin umas

7aiteite kai dothēsetai umin zēteite kai eurēsete krouete kai anoigēsetai umin 8pas gar o aitōn lambanei kai o zētōn euriskei kai tō krouonti anoigēsetai 9ē tis estin ex umōn anthrōpos on aitēsei o uios autou arton mē lithon epidōsei autō 10ē kai ichthun aitēsei mē ophin epidōsei autō 11ei oun umeis ponēroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umōn posō mallon o patēr umōn o en tois ouranois dōsei agatha tois aitousin auton

12panta oun osa ean thelēte ina poiōsin umin oi anthrōpoi outōs kai umeis poieite autois outos gar estin o nomos kai oi prophētai

13eiselthate dia tēs stenēs pulēs oti plateia [ē pulē] kai euruchōros ē odos ē apagousa eis tēn apōleian kai polloi eisin oi eiserchomenoi di autēs 14oti stenē [ē pulē] kai tethlimmenē ē odos ē apagousa eis tēn zōēn kai oligoi eisin oi euriskontes autēn

15prosechete apo tōn pseudoprophētōn oitines erchontai pros umas en endumasin probatōn esōthen de eisin lukoi arpages 16apo tōn karpōn autōn epignōsesthe autous mēti sullegousin apo akanthōn staphulas ē apo tribolōn suka 17outōs pan dendron agathon karpous kalous poiei to de sapron dendron karpous ponērous poiei 18ou dunatai dendron agathon karpous ponērous enenkein oude dendron sapron karpous kalous enenkein 19pan dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai 20arage apo tōn karpōn autōn epignōsesthe autous

21ou pas o legōn moi kurie kurie eiseleusetai eis tēn basileian tōn ouranōn all o poiōn to thelēma tou patros mou tou en tois ouranois 22polloi erousin moi en ekeinē tē ēmera kurie kurie ou tō sō onomati eprophēteusamen kai tō sō onomati daimonia exebalomen kai tō sō onomati dunameis pollas epoiēsamen 23kai tote omologēsō autois oti oudepote egnōn umas apochōreite ap emou oi ergazomenoi tēn anomian

24pas oun ostis akouei mou tous logous toutous kai poiei autous omoiōthēsetai andri phronimō ostis ōkodomēsen autou tēn oikian epi tēn petran 25kai katebē ē brochē kai ēlthon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepesan tē oikia ekeinē kai ouk epesen tethemeliōto gar epi tēn petran 26kai pas o akouōn mou tous logous toutous kai mē poiōn autous omoiōthēsetai andri mōrō ostis ōkodomēsen autou tēn oikian epi tēn ammon 27kai katebē ē brochē kai ēlthon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekopsan tē oikia ekeinē kai epesen kai ēn ē ptōsis autēs megalē

28kai egeneto ote etelesen o iēsous tous logous toutous exeplēssonto oi ochloi epi tē didachē autou 29ēn gar didaskōn autous ōs exousian echōn kai ouch ōs oi grammateis autōn

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

Matthew 6
Top of Page
Top of Page