Hebrews 8
Shuar New Testament
1Nekas juna Tßjame: Y·snan pujurniu uuntri Jesus iin ti shiir yainma asa akupin pujutainium Yusa untsuurini nayaimpiniam pujusuiti. 2Nekas Yusa Jee nayaimpinma nu aents najanachma antsu Yus najanamuiti. Nui Jesus Y·snan pujurui. 3Ashφ Y·snan pujurniu uuntri ainia nu, shuar Y·snan susamuncha tura naman maar Yus S·taincha Y·san Ashφ S·satin ainiawai. N·nisan Jesukrφstusha Y·san S·satniuiti. 4Juyß Y·snan pujurin Muisais timia nuna Y·san yamaisha susamin akui Jesus ju nunkanam pujakka Y·snan pujurin ßchainti. Antsu nayaimpiniam takaawai. 5Yus yaunchu Muisaisan nayaimpiniam φrunna nuna iniaktus Tφmiayi "Ame Wßinkiamna nujai mΘtek Ashφ najanata." T·ramu asamtai Ashφ yaunchu Y·snan pujurin Muisais najanamujai takainia nu aya nayaimpiniam ana nuna nakumkamujain takainiawai. 6Antsu Jesus ti nekasa nujai nayaimpiniam takaawai. Muisais akupkamuka Shußran pΘnker awajsachminiaiti. Antsu Yus iin ti penker awajtamsattaji. Kame Yamaram Chichamnum Yus Ashφ T·rutmattajnia nu Muisais akupkamunam ana nuna nankaamas ti penker ainiawai. Tuma asamtai nankaamas pΘnker Chichaman Jesus takartamji.

7Kame Emka Chicham, Yus Muisaisjai yaunchu najanamia nu, nekas pΘnkeraitkiuinkia Yamaram Chichaman najanachaayi.

8Antsu pΘnkercha Aφniakui Israer-shuaran Tφmiayi: "Uunt Yus tawai: "Tsawant jeamtai Ashφ Israer-shuarjai Yamaram Chichaman najanattajai.

9Yaunchu ju shuara uuntrin Ejiptunmaya yaruakmiaj nui Emka Chichaman najanamjai. Tura Yamaram Chichaman najanattaj nu N·nischa ßtatui. Emka nuna uminiachkui ajapan iniaisarmajai." N·nis tawai Uunt Yus.

10Tura nu arantcha tawai: "Tsawant jeamtai Israer-shuarjai Yamaram Chichaman najanattaj nuka J·nis ßtatui. Wi akupeajna nuna Enentßin paant Enentßimtikrartatjai. Nuyß ni Yusri ßrtatjai tura niisha Wφi shuar ßrtatui.

11Nuisha Y·san nekaat tusa jintinnaiyachartatui. Kame ni aisha ni yachisha kame Ashφ shuar, uchisha uuntcha, Ashφ nekarawartatui.

12Tura Ashφ ni tunaarincha tsankuraran ni yajauchirin atak penkΘ Enentßimtuschartatjai" Tφmiayi." Tu aarmaiti.

13Wats, Emka Chicham yajauch ajakui Yus Yamaram Chichaman Nßjaneak pujurui. Tura yajauch ajasua nuka Wßrik ajapnattawai.Shuar New Testament

Bible Hub

Hebrews 7
Top of Page
Top of Page