Hebrews 8:10
New International Version
This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people.

New Living Translation
But this is the new covenant I will make with the people of Israel on that day, says the LORD: I will put my laws in their minds, and I will write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people.

English Standard Version
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord: I will put my laws into their minds, and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people.

Berean Study Bible
For this is the covenant I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put My laws in their minds and inscribe them on their hearts. And I will be their God, and they will be My people.

New American Standard Bible
"FOR THIS IS THE COVENANT THAT I WILL MAKE WITH THE HOUSE OF ISRAEL AFTER THOSE DAYS, SAYS THE LORD: I WILL PUT MY LAWS INTO THEIR MINDS, AND I WILL WRITE THEM ON THEIR HEARTS. AND I WILL BE THEIR GOD, AND THEY SHALL BE MY PEOPLE.

King James Bible
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

Holman Christian Standard Bible
But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord: I will put My laws into their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be My people.

International Standard Version
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after that time, declares the Lord: I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people.

NET Bible
"For this is the covenant that I will establish with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their minds and I will inscribe them on their hearts. And I will be their God and they will be my people.

Aramaic Bible in Plain English
“But this is The Covenant that I shall give to the family of the house of Israel: After those days, says THE LORD JEHOVAH, I shall put my law in their minds and upon their hearts I shall write it, and I shall be to them a God, and they shall be to me a people.”

GOD'S WORD® Translation
But this is the promise that I will make to Israel after those days, says the Lord: I will put my teachings inside them, and I will write those teachings on their hearts. I will be their God, and they will be my people.

Jubilee Bible 2000
For this is the testament that I will ordain to the house of Israel after those days, saith the Lord: I will give my laws into their soul and write them upon their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

King James 2000 Bible
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

American King James Version
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

American Standard Version
For this is the covenant that I will make with the house of Israel After those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, And on their heart also will I write them: And I will be to them a God, And they shall be to me a people:

Douay-Rheims Bible
For this is the testament which I will make to the house of Israel after those days, saith the Lord: I will give my laws into their mind, and in their heart will I write them: and I will be their God, and they shall be my people:

Darby Bible Translation
Because this [is] the covenant that I will covenant to the house of Israel after those days, saith the Lord: Giving my laws into their mind, I will write them also upon their hearts; and I will be to them for God, and *they* shall be to me for people.

English Revised Version
For this is the covenant that I will make with the house of Israel After those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, And on their heart also will I write them: And I will be to them a God, And they shall be to me a people:

Webster's Bible Translation
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

Weymouth New Testament
But this is the Covenant that I will covenant with the house of Israel after those days,' says the Lord: I will put My laws into their minds and will write them upon their hearts. And I will indeed be their God and they shall be My People.

World English Bible
"For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days," says the Lord; "I will put my laws into their mind, I will also write them on their heart. I will be their God, and they will be my people.

Young's Literal Translation
because this is the covenant that I will make with the house of Israel, after those days, saith the Lord, giving My laws into their mind, and upon their hearts I will write them, and I will be to them for a God, and they shall be to Me for a people;

Hebreërs 8:10 Afrikaans PWL
“Hierdie is die verbond wat Ek ná dié dae sal gee vir die huis van Yisra’el,” sê יהוה: “Ek sal My wette in hulle begrip gee en dit op hulle verstand, wil en emosie skryf en Ek sal vir hulle ’n God wees en hulle sal vir My ’n volk wees

Hebrenjve 8:10 Albanian
Dhe kjo është besëlidhja që unë do të bëj me shtëpinë e Izraelit pas atyre ditëve, thotë Zoti: unë do t'i shtie ligjet e mia në mendjet e tyre dhe do t'i shkruaj në zemrat e tyre, dhe do të jem Perëndia e tyre dhe ata do të jenë populli im.

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 8:10 Arabic: Smith & Van Dyke
لان هذا هو العهد الذي اعهده مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام يقول الرب اجعل نواميسي في اذهانهم واكتبها على قلوبهم وانا اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا.

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 8:10 Armenian (Western): NT
Արդարեւ սա՛ է այն ուխտը՝ որ պիտի հաստատեմ Իսրայէլի տան հետ այդ օրերէն ետք,- կ՚ըսէ Տէրը.- իմ օրէնքներս պիտի դնեմ անոնց միտքին մէջ, զանոնք պիտի գրեմ անոնց սիրտին վրայ, ու ես պիտի ըլլամ անոնց Աստուածը, անոնք ալ պիտի ըլլան իմ ժողովուրդս:

Hebraicoetara. 8:10 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen haur da egun hayén ondoan Israeleco etchearequin eguinen dudan Alliançá, dio Iaunac, Eçarriren ditut neure Legueac hayén adimenduan, eta hayén bihotzean ditut scribaturen: eta içanen naiz hayén Iainco, eta hec içanen dirade ene populu.

D Hebern 8:10 Bavarian
Und yso schaut der Bund aus, dönn wo i mit de Isryheeler schließ, wenn s so weit ist, spricht dyr Trechtein: Mein Gsötz pflantz i ien ein und schreib s auf iener Hertz. I gaa iener Got sein; sö seind aft mein Volk.

Евреи 8:10 Bulgarian
Защото, ето заветът, който ще направя с Израилевия дом След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в ума им И ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог, И те ще бъдат мои люде;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
主又說,在那些日子以後,我要與以色列家訂立這樣的約:我要把我的法則放在他們的意念中,刻在他們的心上;我將要做他們的神,他們將要做我的子民。

中文标准译本 (CSB Simplified)
主又说,在那些日子以后,我要与以色列家订立这样的约:我要把我的法则放在他们的意念中,刻在他们的心上;我将要做他们的神,他们将要做我的子民。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
主又說:「那些日子以後,我與以色列家所立的約乃是這樣:我要將我的律法放在他們裡面,寫在他們心上;我要做他們的神,他們要做我的子民。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
主又说:“那些日子以后,我与以色列家所立的约乃是这样:我要将我的律法放在他们里面,写在他们心上;我要做他们的神,他们要做我的子民。

希 伯 來 書 8:10 Chinese Bible: Union (Traditional)
主 又 說 : 那 些 日 子 以 後 , 我 與 以 色 列 家 所 立 的 約 乃 是 這 樣 : 我 要 將 我 的 律 法 放 在 他 們 裡 面 , 寫 在 他 們 心 上 ; 我 要 作 他 們 的 神 ; 他 們 要 作 我 的 子 民 。

希 伯 來 書 8:10 Chinese Bible: Union (Simplified)
主 又 说 : 那 些 日 子 以 後 , 我 与 以 色 列 家 所 立 的 约 乃 是 这 样 : 我 要 将 我 的 律 法 放 在 他 们 里 面 , 写 在 他 们 心 上 ; 我 要 作 他 们 的 神 ; 他 们 要 作 我 的 子 民 。

Poslanica Hebrejima 8:10 Croatian Bible
Nego, ovo je Savez kojim ću se svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana - govori Gospodin: Zakone ću svoje staviti u dušu njihovu i upisati ih u njihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

Židům 8:10 Czech BKR
Protož tatoť jest smlouva, v kterouž vejdu s domem Izraelským po těch dnech, praví Pán: Dám zákony své v mysl jejich, a na srdcích jejich napíši je, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.

Hebræerne 8:10 Danish
Thi dette er den Pagt, som jeg vil oprette med Israels Hus efter de Dage, siger Herren: Jeg vil give mine Love i deres Sind, og jeg vil indskrive dem i deres Hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit Folk.

Hebreeën 8:10 Dutch Staten Vertaling
Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Nestle Greek New Testament 1904
ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεόν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.

Westcott and Hort 1881
ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς· καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεόν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.

Greek Orthodox Church 1904
ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος· διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.

Tischendorf 8th Edition
ὅτι οὗτος ὁ διαθήκη ὅς διατίθεμαι ὁ οἶκος Ἰσραήλ μετά ὁ ἡμέρα ἐκεῖνος λέγω κύριος δίδωμι νόμος ἐγώ εἰς ὁ διάνοια αὐτός καί ἐπί καρδία αὐτός ἐπιγράφω αὐτός καί εἰμί αὐτός εἰς θεός καί αὐτός εἰμί ἐγώ εἰς λαός

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος, διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς· καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας λέγει κύριος· διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οτι αυτη η διαθηκη ην διαθησομαι τω οικω ισραηλ μετα τας ημερας εκεινας λεγει κυριος διδους νομους μου εις την διανοιαν αυτων και επι καρδιας αυτων επιγραψω αυτους και εσομαι αυτοις εις θεον και αυτοι εσονται μοι εις λαον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οτι αυτη η διαθηκη ην διαθησομαι τω οικω ισραηλ μετα τας ημερας εκεινας λεγει κυριος διδους νομους μου εις την διανοιαν αυτων και επι καρδιας αυτων επιγραψω αυτους και εσομαι αυτοις εις θεον και αυτοι εσονται μοι εις λαον

Stephanus Textus Receptus 1550
οτι αυτη η διαθηκη ην διαθησομαι τω οικω ισραηλ μετα τας ημερας εκεινας λεγει κυριος διδους νομους μου εις την διανοιαν αυτων και επι καρδιας αυτων επιγραψω αυτους και εσομαι αυτοις εις θεον και αυτοι εσονται μοι εις λαον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οτι αυτη η διαθηκη ην διαθησομαι τω οικω Ισραηλ μετα τας ημερας εκεινας, λεγει Κυριος, διδους νομους μου εις την διανοιαν αυτων, και επι καρδιας αυτων επιγραψω αυτους· και εσομαι αυτοις εις Θεον, και αυτοι εσονται μοι εις λαον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οτι αυτη η διαθηκη ην διαθησομαι τω οικω ισραηλ μετα τας ημερας εκεινας λεγει κυριος διδους νομους μου εις την διανοιαν αυτων και επι καρδιας αυτων επιγραψω αυτους και εσομαι αυτοις εις θεον και αυτοι εσονται μοι εις λαον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οτι αυτη η διαθηκη ην διαθησομαι τω οικω ισραηλ μετα τας ημερας εκεινας λεγει κυριος διδους νομους μου εις την διανοιαν αυτων και επι καρδιας αυτων επιγραψω αυτους και εσομαι αυτοις εις θεον και αυτοι εσονται μοι εις λαον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hoti hautē hē diathēkē hēn diathēsomai tō oikō Israēl meta tas hēmeras ekeinas, legei Kyrios, didous nomous mou eis tēn dianoian autōn, kai epi kardias autōn epigrapsō autous, kai esomai autois eis Theon kai autoi esontai moi eis laon.

hoti haute he diatheke hen diathesomai to oiko Israel meta tas hemeras ekeinas, legei Kyrios, didous nomous mou eis ten dianoian auton, kai epi kardias auton epigrapso autous, kai esomai autois eis Theon kai autoi esontai moi eis laon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hoti hautē hē diathēkē hēn diathēsomai tō oikō Israēl meta tas hēmeras ekeinas, legei Kyrios, didous nomous mou eis tēn dianoian autōn, kai epi kardias autōn epigrapsō autous, kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon.

hoti haute he diatheke hen diathesomai to oiko Israel meta tas hemeras ekeinas, legei Kyrios, didous nomous mou eis ten dianoian auton, kai epi kardias auton epigrapso autous, kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:10 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oti autē ē diathēkē ēn diathēsomai tō oikō israēl meta tas ēmeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tēn dianoian autōn kai epi kardias autōn epigrapsō autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

oti autE E diathEkE En diathEsomai tO oikO israEl meta tas Emeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tEn dianoian autOn kai epi kardias autOn epigrapsO autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:10 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oti autē ē diathēkē ēn diathēsomai tō oikō israēl meta tas ēmeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tēn dianoian autōn kai epi kardias autōn epigrapsō autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

oti autE E diathEkE En diathEsomai tO oikO israEl meta tas Emeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tEn dianoian autOn kai epi kardias autOn epigrapsO autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:10 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oti autē ē diathēkē ēn diathēsomai tō oikō israēl meta tas ēmeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tēn dianoian autōn kai epi kardias autōn epigrapsō autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

oti autE E diathEkE En diathEsomai tO oikO israEl meta tas Emeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tEn dianoian autOn kai epi kardias autOn epigrapsO autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:10 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oti autē ē diathēkē ēn diathēsomai tō oikō israēl meta tas ēmeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tēn dianoian autōn kai epi kardias autōn epigrapsō autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

oti autE E diathEkE En diathEsomai tO oikO israEl meta tas Emeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tEn dianoian autOn kai epi kardias autOn epigrapsO autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:10 Westcott/Hort - Transliterated
oti autē ē diathēkē ēn diathēsomai tō oikō israēl meta tas ēmeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tēn dianoian autōn kai epi kardias autōn epigrapsō autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

oti autE E diathEkE En diathEsomai tO oikO israEl meta tas Emeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tEn dianoian autOn kai epi kardias autOn epigrapsO autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:10 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oti autē ē diathēkē ēn diathēsomai tō oikō israēl meta tas ēmeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tēn dianoian autōn kai epi kardias autōn epigrapsō autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

oti autE E diathEkE En diathEsomai tO oikO israEl meta tas Emeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tEn dianoian autOn kai epi kardias autOn epigrapsO autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

Zsidókhoz 8:10 Hungarian: Karoli
Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az õ elméjökbe, és az õ szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és õk lesznek nekem népem.

Al la hebreoj 8:10 Esperanto
Sed jen estas la interligo, kiun Mi faros kun la domo de Izrael Post tiu tempo, diras la Eternulo: Mi metos Miajn legxojn en ilian internon, Kaj sur ilia koro Mi ilin skribos, Kaj Mi estos ilia Dio, Kaj ili estos Mia popolo.

Kirje heprealaisille 8:10 Finnish: Bible (1776)
Sillä tämä on se Testamentti, jonka minä tahdon säätää Israelin huoneelle, niiden päiväin jälkeen, sanoo Herra: minä tahdon antaa minun lakini heidän mieleensä, ja tahdon ne kirjoittaa heidän sydämiinsä, ja tahdon olla heidän Jumalansa, ja heidän pitää oleman minun kansani.

Hébreux 8:10 French: Darby
Car c'est ici l'alliance que j'etablirai pour la maison d'Israel apres ces jours-là, dit le *Seigneur: En mettant mes lois dans leur entendement, je les ecrirai aussi sur leurs coeurs, et je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple,

Hébreux 8:10 French: Louis Segond (1910)
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.

Hébreux 8:10 French: Martin (1744)
Mais voici l'alliance que je traiterai après ces jours-là avec la maison d'Israël, dit le Seigneur, [c'est que] je mettrai mes lois dans leur entendement, et je les écrirai dans leur cœur; et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

Hebraeer 8:10 German: Modernized
Denn das ist das Testament, das ich machen will dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der HERR: Ich will geben meine Gesetze in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich sie schreiben, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein

Hebraeer 8:10 German: Luther (1912)
Denn das ist das Testament, das ich machen will dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der HERR: Ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn, und in ihr Herz will ich es schreiben, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein.

Hebraeer 8:10 German: Textbibel (1899)
Denn das ist der Bund, den ich schließen werde mit dem Hause Israel nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde ihnen meine Gesetze in den Sinn legen und werde sie ihnen ins Herz schreiben, und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein.

Ebrei 8:10 Italian: Riveduta Bible (1927)
E questo è il patto che farò con la casa d’Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Io porrò le mie leggi nelle loro menti, e le scriverò sui loro cuori; e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo.

Ebrei 8:10 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè questo sarà il patto ch’io farò con la casa d’Israele, dopo que’ giorni, dice il Signore: Io porrò le mie leggi nella mente loro, e le scriverò sopra i lor cuori; e sarò loro Dio, ed essi mi saranno popolo.

IBRANI 8:10 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena inilah Perjanjian yang hendak Kujanjikan kepada segala isi rumah Israel kemudian daripada masa itu, firman Tuhan; maka Aku akan memasukkan hukum-hukum-Ku ke dalam ingatan mereka itu, dan di dalam hati mereka itu juga akan Kusuratkan itu, dan Aku akan menjadi Tuhan kepada mereka itu, dan mereka itu akan menjadi kaum kepada-Ku.

Hebrews 8:10 Kabyle: NT
Atan leɛqed ara sbeddeɣ gar-i d wegdud n Isṛail. A wen-iniɣ : M 'ara ɛeddin wussan-agi, a sen-sfehmeɣ lumuṛat-inu, a ten-skecmeɣ deg wulawen-nsen, ad iliɣ d Illu-nsen, ad ilin d agdud-iw.

히브리서 8:10 Korean
또 주께서 가라사대 그 날 후에 내가 이스라엘 집으로 세울 언약이 이것이니 내 법을 저희 생각에 두고 저희 마음에 이것을 기록하리라 나는 저희에게 하나님이 되고 저희는 내게 백성이 되리라

Hebraeos 8:10 Latin: Vulgata Clementina
Quia hoc est testamentum quod disponam domui Israël post dies illos, dicit Dominus : dando leges meas in mentem eorum, et in corde eorum superscribam eas : et ero eis in Deum, et ipsi erunt mihi in populum :

Ebrejiem 8:10 Latvian New Testament
Bet šī ir derība, ko es nodibināšu ar Izraēļa namu pēc šīm dienām, saka Kungs: Es likšu savus likumus viņu prātā un ierakstīšu tos viņu sirdīs, un es būšu viņiem Dievs, un viņi būs mana tauta.

Laiðkas þydams 8:10 Lithuanian
Štai kokia bus Sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais, praslinkus anoms dienoms,­sako Viešpats:­Aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdyse, ir būsiu jų Dievas, ir jie bus mano tauta.

Hebrews 8:10 Maori
Ko te kawenata hoki tenei e whakarite ai ahau ki te whare o Iharaira i muri iho i aua ra, e ai ta te Ariki; ka hoatu e ahau aku ture ki o ratou hinengaro, ka tuhituhia ano hoki ki o ratou ngakau: ko ahau hei Atua mo ratou, ko ratou hoki hei iwi maku:

Hebreerne 8:10 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk,

Hebreos 8:10 Spanish: La Biblia de las Américas
PORQUE ESTE ES EL PACTO QUE YO HARE CON LA CASA DE ISRAEL DESPUES DE AQUELLOS DIAS, DICE EL SEÑOR: PONDRE MIS LEYES EN LA MENTE DE ELLOS, Y LAS ESCRIBIRE SOBRE SUS CORAZONES. Y YO SERE SU DIOS, Y ELLOS SERAN MI PUEBLO.

Hebreos 8:10 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
PORQUE ESTE ES EL PACTO QUE YO HARE CON LA CASA DE ISRAEL DESPUES DE AQUELLOS DIAS, DICE EL SEÑOR: PONDRE MIS LEYES EN LA MENTE DE ELLOS, Y LAS ESCRIBIRE SOBRE SUS CORAZONES. YO SERE SU DIOS, Y ELLOS SERAN MI PUEBLO.

Hebreos 8:10 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque éste es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus mentes, y sobre sus corazones las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo:

Hebreos 8:10 Spanish: Reina Valera 1909
Por lo cual, este es el pacto que ordenaré á la casa de Israel Después de aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, Y sobre el corazón de ellos las escribiré; Y seré á ellos por Dios, Y ellos me serán á mí por pueblo:

Hebreos 8:10 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
por lo cual este es el testamento que ordenaré a la Casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.

Hebreus 8:10 Bíblia King James Atualizada Português
“Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias”, garante o Senhor. “Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus, e eles serão o meu povo,

Hebreus 8:10 Portugese Bible
Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor; porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei; eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo;   

Evrei 8:10 Romanian: Cornilescu
Dar iată legămîntul, pe care -l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.

К Евреям 8:10 Russian: Synodal Translation (1876)
Вот завет, который завещаю дому Израилеву после техдней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом.

К Евреям 8:10 Russian koi8r
Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом.

Hebrews 8:10 Shuar New Testament
Tura nu arantcha tawai: "Tsawant jeamtai Israer-shuarjai Yamaram Chichaman najanattaj nuka J·nis ßtatui. Wi akupeajna nuna Enentßin paant Enentßimtikrartatjai. Nuyß ni Yusri ßrtatjai tura niisha Wφi shuar ßrtatui.

Hebreerbrevet 8:10 Swedish (1917)
Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag skriva dem, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.

Waebrania 8:10 Swahili NT
Na hili ndilo agano nitakalofanya na watu wa Israeli siku zijazo, asema Bwana: Nitaweka sheria zangu akilini mwao, na kuziandika mioyoni mwao. Mimi nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu.

Hebreo 8:10 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pagiisip, At sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Dios nila, At sila'y magiging bayan ko:

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 8:10 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran ǝnta da arkawal wa aynayan ǝn tassaq wa za nǝmǝggaɣ ǝd maddanǝs n Israyil dǝffǝr adan win den, inna Ǝmǝli: Ad agaɣ ǝššǝrǝdan n ǝššǝriɣa-nin daɣ ǝgǝrri n akkiyyan daɣ-san, ǝktǝbaq-qan daɣ wallan-nasan, ǝqqǝlaɣ Ǝmǝli-nasan, ǝqqǝlan tamattay-nin.

ฮีบรู 8:10 Thai: from KJV
นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับวงศ์วานอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส "เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลาย และจะจารึกมันไว้ที่ในดวงใจของเขาทั้งหลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชาชนของเรา

İbraniler 8:10 Turkish
‹O günlerden sonra İsrail halkıyla Yapacağım antlaşma şudur› diyor Rab, ‹Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, Yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, Onlar da benim halkım olacak.

Евреи 8:10 Ukrainian: NT
Тим се завіт, котрий: зроблю дому Ізраїлевому по тих днях, глаголе Господь: Давши закони мої в думку їх, і на серцях їх напишу їх, і буду їм Бог, а вони будуть мені народ.

Hebrews 8:10 Uma New Testament
Jadi', tohe'i mpai' Pojanci to kubabehi hante to Israel hi eo-eo to tumai: hawa' -ku kutu'u hi rala pekiri-ra pai' ku'uki' hi rala nono-ra. Aku' jadi' Pue' -ra, pai' hira' jadi' ntodea-ku.

Heâ-bô-rô 8:10 Vietnamese (1934)
Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên Sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ Và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời họ, Họ sẽ làm dân ta.

Hebrews 8:9
Top of Page
Top of Page