PROS EBRAIOUS 8
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1kephalaion de epi tois legomenois toiouton echomen archierea os ekathisen en dexia tou thronou tēs megalōsunēs en tois ouranois 2tōn agiōn leitourgos kai tēs skēnēs tēs alēthinēs ēn epēxen o kurios kai ouk anthrōpos 3pas gar archiereus eis to prospherein dōra te kai thusias kathistatai othen anankaion echein ti kai touton o prosenenkē 4ei men gar ēn epi gēs oud an ēn iereus ontōn tōn iereōn tōn prospherontōn kata ton nomon ta dōra 5oitines upodeigmati kai skia latreuousin tōn epouraniōn kathōs kechrēmatistai mōsēs mellōn epitelein tēn skēnēn ora gar phēsin poiēsēs panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tō orei 6nuni de diaphorōteras teteuchen leitourgias osō kai kreittonos estin diathēkēs mesitēs ētis epi kreittosin epangeliais nenomothetētai

7ei gar ē prōtē ekeinē ēn amemptos ouk an deuteras ezēteito topos

8memphomenos gar autois legei idou ēmerai erchontai legei kurios kai suntelesō epi ton oikon israēl kai epi ton oikon iouda diathēkēn kainēn

9ou kata tēn diathēkēn ēn epoiēsa tois patrasin autōn en ēmera epilabomenou mou tēs cheiros autōn exagagein autous ek gēs aiguptou oti autoi ouk enemeinan en tē diathēkē mou kagō ēmelēsa autōn legei kurios

10oti autē ē diathēkē ēn diathēsomai tō oikō israēl meta tas ēmeras ekeinas legei kurios didous nomous mou eis tēn dianoian autōn kai epi kardias autōn epigrapsō autous kai esomai autois eis theon kai autoi esontai moi eis laon

11kai ou mē didaxōsin ekastos ton plēsion autou kai ekastos ton adelphon autou legōn gnōthi ton kurion oti pantes eidēsousin me apo mikrou autōn eōs megalou autōn

12oti ileōs esomai tais adikiais autōn kai tōn amartiōn autōn kai tōn anomiōn autōn ou mē mnēsthō eti

13en tō legein kainēn pepalaiōken tēn prōtēn to de palaioumenon kai gēraskon engus aphanismou

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Hebrews 7
Top of Page
Top of Page