Hebrews 8:5
New International Version
They serve at a sanctuary that is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle: "See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain."

New Living Translation
They serve in a system of worship that is only a copy, a shadow of the real one in heaven. For when Moses was getting ready to build the Tabernacle, God gave him this warning: "Be sure that you make everything according to the pattern I have shown you here on the mountain."

English Standard Version
They serve a copy and shadow of the heavenly things. For when Moses was about to erect the tent, he was instructed by God, saying, “See that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain.”

Berean Study Bible
The place where they serve is a copy and shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle: “See to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain.”

New American Standard Bible
who serve a copy and shadow of the heavenly things, just as Moses was warned by God when he was about to erect the tabernacle; for, "SEE," He says, "THAT YOU MAKE all things ACCORDING TO THE PATTERN WHICH WAS SHOWN YOU ON THE MOUNTAIN."

King James Bible
Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount.

Holman Christian Standard Bible
These serve as a copy and shadow of the heavenly things, as Moses was warned when he was about to complete the tabernacle. For God said, Be careful that you make everything according to the pattern that was shown to you on the mountain.

International Standard Version
They serve in a sanctuary that is a copy, a shadow of the heavenly one. This is why Moses was warned when he was about to build the tent: "See to it that you make everything according to the pattern that was shown you on the mountain."

NET Bible
The place where they serve is a sketch and shadow of the heavenly sanctuary, just as Moses was warned by God as he was about to complete the tabernacle. For he says, "See that you make everything according to the design shown to you on the mountain."

Aramaic Bible in Plain English
Those who serve the form and the shadow of these things that are in Heaven, as it was said to Moses when he made The Tabernacle, “See and do everything by the image that appeared to you on the mountain.”

GOD'S WORD® Translation
They serve at a place that is a pattern, a shadow, of what is in heaven. When Moses was about to make the tent, God warned him, "Be sure to make everything based on the plan I showed you on the mountain."

Jubilee Bible 2000
(who serve as an example and shadow of the heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern showed unto thee in the mount);

King James 2000 Bible
Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, says he, that you make all things according to the pattern showed to you in the mount.

American King James Version
Who serve to the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle: for, See, said he, that you make all things according to the pattern showed to you in the mount.

American Standard Version
who serve that which is a copy and shadow of the heavenly things, even as Moses is warned of God when he is about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern that was showed thee in the mount.

Douay-Rheims Bible
Who serve unto the example and shadow of heavenly things. As it was answered to Moses, when he was to finish the tabernacle: See (saith he) that thou make all things according to the pattern which was shewn thee on the mount.

Darby Bible Translation
(who serve the representation and shadow of heavenly things, according as Moses was oracularly told [when] about to make the tabernacle; for See, saith He, that thou make all things according to the pattern which has been shewn to thee in the mountain.)

English Revised Version
who serve that which is a copy and shadow of the heavenly things, even as Moses is warned of God when he is about to make the tabernacle: for, See, saith he, that thou make all things according to the pattern that was shewed thee in the mount.

Webster's Bible Translation
Who serve to the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished by God when he was about to make the tabernacle: for, See (saith he) that thou make all things according to the pattern shown to thee in the mount.

Weymouth New Testament
and serve a copy and type of the heavenly things, just as Moses was divinely instructed when about to build the tabernacle. For God said, "See that you make everything in imitation of the pattern shown you on the mountain."

World English Bible
who serve a copy and shadow of the heavenly things, even as Moses was warned by God when he was about to make the tabernacle, for he said, "See, you shall make everything according to the pattern that was shown to you on the mountain."

Young's Literal Translation
who unto an example and shadow do serve of the heavenly things, as Moses hath been divinely warned, being about to construct the tabernacle, for 'See (saith He) thou mayest make all things according to the pattern that was shewn to thee in the mount;') --

Hebreërs 8:5 Afrikaans PWL
hulle wat ’n voorbeeld en skaduwee van die hemelse bedien, net soos aan Moshe gesê is toe hy die Tabernakel (tentwoning) gemaak het: “Let op dat jy alles maak volgens die bloudrukplan wat op die berg aan jou verskyn het,”

Hebrenjve 8:5 Albanian
që shërbejnë sipas shëmbullit dhe hijes së gjërave qiellore, ashtu si i qe folur Moisiut, kur po gatitej të ndërtonte tabernakullin: ''Shiko'', tha Ai, ''t'i bësh të gji-tha sipas modelit që të qe treguar në mal''.

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 8:5 Arabic: Smith & Van Dyke
الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما اوحي الى موسى وهو مزمع ان يصنع المسكن. لانه قال انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهر لك في الجبل.

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 8:5 Armenian (Western): NT
(Անոնք պաշտամունք կը կատարեն երկնային բաներուն օրինակով եւ շուքով, ինչպէս Աստուած պատգամ տուաւ Մովսէսի՝ երբ պիտի շինէր խորանը, քանի որ ըսաւ. «Տե՛ս, որպէսզի ամէն բան ընես լեռը քեզի ցոյց տրուած տիպարին համաձայն»:)

Hebraicoetara. 8:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ceinéc gauça celestialén patroina eta itzala cerbitzatzen baitute, Moysesi diuinoqui ihardetsi içan çayón beçala Tabernaclea acabatu behar çuenean, Bada ikussac (dio) eguin ditzán gauça guciac mendian eracutsi içan çayán patroinaren araura.

D Hebern 8:5 Bavarian
Sö dienend aber grad yn aynn Abkladsch und Schat von n Himmlsheiligtuem. Dyr Mosen wurd ja angwisn, wie yr si grichtt, s Bekemmzeltt zo n Baun: "Schau, däßst allssand naach dönn Urbild ausfüerst, wie s dyr auf n Berg obn zaigt wordn ist!"

Евреи 8:5 Bulgarian
(които служат на [онова, което е само] образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисея, когато щеше да направи скинията; защото: "Внимавай", [му] каза [Бог], "да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината"),

中文標準譯本 (CSB Traditional)
那些祭司所事奉的,是天上事物的模型和影子,就如摩西將要完成會幕的時候,得了神的指示,說:「你要注意,一切都要按照在山上指示你的樣式去造。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
那些祭司所事奉的,是天上事物的模型和影子,就如摩西将要完成会幕的时候,得了神的指示,说:“你要注意,一切都要按照在山上指示你的样式去造。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們供奉的事本是天上事的形狀和影像,正如摩西將要造帳幕的時候,蒙神警戒他,說:「你要謹慎,做各樣的物件都要照著在山上指示你的樣式。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们供奉的事本是天上事的形状和影像,正如摩西将要造帐幕的时候,蒙神警戒他,说:“你要谨慎,做各样的物件都要照着在山上指示你的样式。”

希 伯 來 書 8:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 供 奉 的 事 本 是 天 上 事 的 形 狀 和 影 像 , 正 如 摩 西 將 要 造 帳 幕 的 時 候 , 蒙 神 警 戒 他 , 說 : 你 要 謹 慎 , 作 各 樣 的 物 件 都 要 照 著 在 山 上 指 示 你 的 樣 式 。

希 伯 來 書 8:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 供 奉 的 事 本 是 天 上 事 的 形 状 和 影 像 , 正 如 摩 西 将 要 造 帐 幕 的 时 候 , 蒙 神 警 戒 他 , 说 : 你 要 谨 慎 , 作 各 样 的 物 件 都 要 照 着 在 山 上 指 示 你 的 样 式 。

Poslanica Hebrejima 8:5 Croatian Bible
Oni služe slici i sjeni onoga nebeskoga, kako je upućen Mojsije kad se spremao praviti šator: Pazi, veli doista, načini sve po praliku koji ti je pokazan na brdu.

Židům 8:5 Czech BKR
Sloužíce podobenství a stínu nebeských věcí, jakož Mojžíšovi od Boha řečeno bylo, když dokonávati měl stánek: Hlediž, prý, abys udělal všecko ku podobenství, kteréžť jest ukázáno na hoře.

Hebræerne 8:5 Danish
hvilke jo tjene ved en Afbildning og Skygge af det himmelske, saaledes som det blev Moses betydet af Gud, da han skulde indrette Tabernaklet: »Se til, sagde han, at du gør alting efter det Forbillede, der blev vist dig paa Bjerget.«

Hebreeën 8:5 Dutch Staten Vertaling
Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is.

Nestle Greek New Testament 1904
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωϋσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν. Ὅρα γάρ φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει·

Westcott and Hort 1881
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, Ὅρα γάρ, φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, Ὅρα γάρ, φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει

RP Byzantine Majority Text 2005
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωϋσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, Ὅρα, γάρ φησιν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει.

Greek Orthodox Church 1904
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσι τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωϋσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν· ὅρα, γάρ φησι, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει.

Tischendorf 8th Edition
ὅστις ὑπόδειγμα καί σκιά λατρεύω ὁ ἐπουράνιος καθώς χρηματίζω Μωσεύς μέλλω ἐπιτελέω ὁ σκηνή ὁράω γάρ φημί ποιέω πᾶς κατά ὁ τύπος ὁ δεικνύω σύ ἐν ὁ ὄρος

Scrivener's Textus Receptus 1894
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσι τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, Ὅρα, γάρ φησί, ποιήσῃς πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει.

Stephanus Textus Receptus 1550
οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων καθὼς κεχρημάτισται Μωσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν Ὅρα γάρ φησίν ποιήσῃς πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οιτινες υποδειγματι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως κεχρηματισται μωυσης μελλων επιτελειν την σκηνην ορα γαρ φησιν ποιησεις παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οιτινες υποδειγματι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως κεχρηματισται μωυσης μελλων επιτελειν την σκηνην ορα γαρ φησιν ποιησεις παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει

Stephanus Textus Receptus 1550
οιτινες υποδειγματι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως κεχρηματισται μωσης μελλων επιτελειν την σκηνην ορα γαρ φησιν ποιησης παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οιτινες υποδειγματι και σκια λατρευουσι των επουρανιων, καθως κεχρηματισται Μωσης μελλων επιτελειν την σκηνην, Ορα, γαρ φησι, ποιησης παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οιτινες υποδειγματι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως κεχρηματισται μωυσης μελλων επιτελειν την σκηνην ορα γαρ φησιν ποιησεις παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οιτινες υποδειγματι και σκια λατρευουσιν των επουρανιων καθως κεχρηματισται μωυσης μελλων επιτελειν την σκηνην ορα γαρ φησιν ποιησεις παντα κατα τον τυπον τον δειχθεντα σοι εν τω ορει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hoitines hypodeigmati kai skia latreuousin tōn epouraniōn, kathōs kechrēmatistai Mōusēs mellōn epitelein tēn skēnēn. Hora gar phēsin, poiēseis panta kata ton typon ton deichthenta soi en tō orei;

hoitines hypodeigmati kai skia latreuousin ton epouranion, kathos kechrematistai Mouses mellon epitelein ten skenen. Hora gar phesin, poieseis panta kata ton typon ton deichthenta soi en to orei;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hoitines hypodeigmati kai skia latreuousin tōn epouraniōn, kathōs kechrēmatistai Mōusēs mellōn epitelein tēn skēnēn, Hora gar, phēsin, poiēseis panta kata ton typon ton deichthenta soi en tō orei;

hoitines hypodeigmati kai skia latreuousin ton epouranion, kathos kechrematistai Mouses mellon epitelein ten skenen, Hora gar, phesin, poieseis panta kata ton typon ton deichthenta soi en to orei;

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oitines upodeigmati kai skia latreuousin tōn epouraniōn kathōs kechrēmatistai mōusēs mellōn epitelein tēn skēnēn ora gar phēsin poiēseis panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tō orei

oitines upodeigmati kai skia latreuousin tOn epouraniOn kathOs kechrEmatistai mOusEs mellOn epitelein tEn skEnEn ora gar phEsin poiEseis panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tO orei

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oitines upodeigmati kai skia latreuousin tōn epouraniōn kathōs kechrēmatistai mōusēs mellōn epitelein tēn skēnēn ora gar phēsin poiēseis panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tō orei

oitines upodeigmati kai skia latreuousin tOn epouraniOn kathOs kechrEmatistai mOusEs mellOn epitelein tEn skEnEn ora gar phEsin poiEseis panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tO orei

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oitines upodeigmati kai skia latreuousin tōn epouraniōn kathōs kechrēmatistai mōsēs mellōn epitelein tēn skēnēn ora gar phēsin poiēsēs panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tō orei

oitines upodeigmati kai skia latreuousin tOn epouraniOn kathOs kechrEmatistai mOsEs mellOn epitelein tEn skEnEn ora gar phEsin poiEsEs panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tO orei

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oitines upodeigmati kai skia latreuousin tōn epouraniōn kathōs kechrēmatistai mōsēs mellōn epitelein tēn skēnēn ora gar phēsin poiēsēs panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tō orei

oitines upodeigmati kai skia latreuousin tOn epouraniOn kathOs kechrEmatistai mOsEs mellOn epitelein tEn skEnEn ora gar phEsin poiEsEs panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tO orei

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Westcott/Hort - Transliterated
oitines upodeigmati kai skia latreuousin tōn epouraniōn kathōs kechrēmatistai mōusēs mellōn epitelein tēn skēnēn ora gar phēsin poiēseis panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tō orei

oitines upodeigmati kai skia latreuousin tOn epouraniOn kathOs kechrEmatistai mOusEs mellOn epitelein tEn skEnEn ora gar phEsin poiEseis panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tO orei

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oitines upodeigmati kai skia latreuousin tōn epouraniōn kathōs kechrēmatistai mōusēs mellōn epitelein tēn skēnēn ora gar phēsin poiēseis panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tō orei

oitines upodeigmati kai skia latreuousin tOn epouraniOn kathOs kechrEmatistai mOusEs mellOn epitelein tEn skEnEn ora gar phEsin poiEseis panta kata ton tupon ton deichthenta soi en tO orei

Zsidókhoz 8:5 Hungarian: Karoli
A kik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, a mint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, a mely a hegyen mutattatott néked.

Al la hebreoj 8:5 Esperanto
kiuj servas al la ekzemplo kaj ombro de cxielaj aferoj, kiel Moseo estis admonita, faronte la tabernaklon; cxar:Zorgu, Li diris, ke vi faru cxion laux la modelo, kiu estis montrita al vi sur la monto.

Kirje heprealaisille 8:5 Finnish: Bible (1776)
Jotka palvelevat taivaallisten esikuvaa ja varjoa, niinkuin jumalallinen vastaus Mosekselle sanoi, kuin hänen piti majan päättämän: katso, sanoo hän, ettäs kaikki teet sen kuvan jälkeen, mikä sinulle vuorella osoitettu on.

Hébreux 8:5 French: Darby
lesquels servent la figure et l'ombre des choses celestes: comme Moise, quand il allait construire le tabernacle, a ete averti divinement; car: Prends garde, dit-il, à faire toutes choses selon le modele qui t'a ete montre sur la montagne.

Hébreux 8:5 French: Louis Segond (1910)
lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle: Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne.

Hébreux 8:5 French: Martin (1744)
Lesquels font le service dans le lieu qui n'est que l'image et l'ombre des choses célestes, selon que Dieu le dit à Moïse, quand il devait achever le Tabernacle : Or prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne.

Hebraeer 8:5 German: Modernized
welche dienen dem Vorbilde und dem Schatten der himmlischen Güter; wie die göttliche Antwort zu Mose sprach, da er sollte die Hütte vollenden: Schaue zu, sprach er, daß du machest alles nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeiget ist.

Hebraeer 8:5 German: Luther (1912)
welche dienen dem Vorbilde und dem Schatten des Himmlischen; wie die göttliche Antwort zu Mose sprach, da er sollte die Hütte vollenden: "Schaue zu," sprach er, "daß du machest alles nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist."

Hebraeer 8:5 German: Textbibel (1899)
als welche bei dem Nachbild und Schatten des Himmlischen den Dienst haben (wie denn Moses Weisung erhielt, da er im Begriff war, das Zelt fertigen zu lassen: denn siehe, sagt er, du sollst alles machen nach dem Vorbild, das dir auf dem Berge gezeigt ward).

Ebrei 8:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
i quali ministrano in quel che è figura e ombra delle cose celesti, secondo che fu detto da Dio a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo: Guarda, Egli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.

Ebrei 8:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
i quali servono alla rappresentazione ed all’ombra delle cose celesti; siccome fu da Dio detto a Mosè, che dovea compiutamente fabbricare il tabernacolo: Ora, guarda, diss’egli, che tu faccia ogni cosa secondo la forma, che ti è stata mostrata sul monte.

IBRANI 8:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
yang melakukan peraturan ibadat kepada suatu peta dan bayang segala perkara yang di surga, sebagaimana Musa telah difirmankan Allah tatkala ia tengah hendak membuat kemah itu, yaitu firman-Nya: Perhatikanlah supaya engkau membuat sekaliannya itu menurut teladan yang ditunjukkan kepadamu di gunung itu.

Hebrews 8:5 Kabyle: NT
Ccɣel i xeddmen lmuqedemin agi d lemtel, d ccbiha n wayen yellan deg igenwan. Mi gekker Sidna Musa ad isbedd aqiḍun n temlilit, Sidi Ṛebbi yenna yas : -- Muqel ! Xdem kullec am lemtel i k-d-ssekneɣ deg wedrar.

히브리서 8:5 Korean
저희가 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라 모세가 장막을 지으려 할 때에 지시하심을 얻음과 같으니 가라사대 삼가 모든 것을 산에서 네게 보이던 본을 좇아 지으라 하셨느니라

Hebraeos 8:5 Latin: Vulgata Clementina
qui exemplari, et umbræ deserviunt cælestium. Sicut responsum est Moysi, cum consummaret tabernaculum : Vide (inquit) omnia facito secundum exemplar, quod tibi ostensum est in monte.

Ebrejiem 8:5 Latvian New Testament
Kas kalpo tā attēlam un ēnai, kas debesīs. Arī Mozum bija norādīts, kad viņš taisīja telti: Lūk, (tā bija teikts) padari visu pēc parauga, kas tev kalnā parādīts!

Laiðkas þydams 8:5 Lithuanian
Jie tarnauja dangiškųjų dalykų paveikslui ir šešėliui, panašiai kaip buvo pamokytas Mozė, kai rengėsi statyti palapinę: “Žiūrėk,­sako Jis,­kad visa padarytum pagal tą pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno”.

Hebrews 8:5 Maori
Ko ta ratou mahi he ritenga, he atarangi no nga mea i te rangi, he pera ano me te mea i tohutohungia ki a Mohi, i a ia meake hanga i te tapenakara: i mea hoki ia, Kia mahara kia hanga e koe nga mea katoa kia rite ki te tauira i whakakitea ki a ko e i runga i te maunga.

Hebreerne 8:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
de som tjener ved et avbillede og en skygge av det himmelske, efter den forskrift som Moses fikk da han skulde gjøre tabernaklet; for han sier; Se til at du gjør alt efter det billede som blev vist dig på fjellet.

Hebreos 8:5 Spanish: La Biblia de las Américas
los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo; pues, dice El: Mira, haz todas las cosas CONFORME AL MODELO QUE TE FUE MOSTRADO EN EL MONTE.

Hebreos 8:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues, dice El: "Haz todas las cosas CONFORME AL MODELO QUE TE FUE MOSTRADO EN EL MONTE."

Hebreos 8:5 Spanish: Reina Valera Gómez
los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo: Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.

Hebreos 8:5 Spanish: Reina Valera 1909
Los cuales sirven de bosquejo y sombre de las cosas celestiales, como fué respondido á Moisés cuando había de acabar el tabernáculo: Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte.

Hebreos 8:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
(Los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de hacer el Tabernáculo: Mira, dice: haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte).

Hebreus 8:5 Bíblia King James Atualizada Português
Esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: “Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte”.

Hebreus 8:5 Portugese Bible
os quais servem àquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo; porque lhe foi dito: Olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou.   

Evrei 8:5 Romanian: Cornilescu
Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise dela Dumnezeu, cînd avea să facă cortul: ,,Ia seama``, i s'a zis, ,,să faci totul după chipul care ţi -a fost arătat pe munte``.

К Евреям 8:5 Russian: Synodal Translation (1876)
которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе.

К Евреям 8:5 Russian koi8r
которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе.

Hebrews 8:5 Shuar New Testament
Yus yaunchu Muisaisan nayaimpiniam φrunna nuna iniaktus Tφmiayi "Ame Wßinkiamna nujai mΘtek Ashφ najanata." T·ramu asamtai Ashφ yaunchu Y·snan pujurin Muisais najanamujai takainia nu aya nayaimpiniam ana nuna nakumkamujain takainiawai.

Hebreerbrevet 8:5 Swedish (1917)
i det att de tjäna i den helgedom som är en avbild och en skugga av den himmelska. Om en sådan fick ock Moses befallning genom en uppenbarelse, när han skulle förfärdiga tabernaklet. »Se till», heter det, »att du gör allt efter den mönsterbild som har blivit dig visad på berget.»

Waebrania 8:5 Swahili NT
Huduma zao za kikuhani ni mfano tu na kivuli cha yale yaliyoko mbinguni. Ndivyo pia ilivyokuwa kwa Mose. Wakati alipokuwa karibu kuitengeneza ile hema, Mungu alimwambia: "Tengeneza kila kitu kufuatana na ule mfano ulioonyeshwa kule mlimani."

Hebreo 8:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Dios nang malapit ng gawin niya ang tabernakulo: sapagka't sinabi niya, Ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok.

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 8:5 Tawallamat Tamajaq NT
Ilimaman win, ɣabbadan Mǝššina s ǝmmǝk imosan ǝsǝkbar ǝd šaššelan n aratan win ǝhanen ijǝnnawan. Fǝlas assaɣa wad isimutug Musa y akaras n ahaket, omar-tu Mǝššina inn-as: Ǝnǝy, arat kul ag-ay s ǝmmǝk iman-net wa kay-itawasaknan fǝl ǝdɣaɣ.

ฮีบรู 8:5 Thai: from KJV
ปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติตามแบบและเงาแห่งสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสวรรค์ เหมือนพระเจ้าได้ทรงสั่งแก่โมเสสครั้นเมื่อท่านจะสร้างพลับพลานั้นว่า `ดูเถิด จงทำทุกสิ่งตามแบบอย่างที่เราแจ้งแก่ท่านบนภูเขา'

İbraniler 8:5 Turkish
Bunlar göktekinin örneği ve gölgesi olan tapınakta hizmet ediyorlar. Nitekim Musa tapınma çadırını kurmak üzereyken Tanrı tarafından şöyle uyarıldı: ‹‹Her şeyi sana dağda gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et.››

Евреи 8:5 Ukrainian: NT
котрі служать образу і тїнї небесного, яко ж глаголано Мойсейові, як хотїв зробити скиню. "Гледи бо", рече, "зроби все по взору, показаному тобі на горі."

Hebrews 8:5 Uma New Testament
Imam toera mobago hi rala tomi pepuea' to hi rala dunia' toi. Tomi pepuea' toe, hewa gambara-wadi to mpowalatu napa to hi suruga. Toe pai' kako'ia-na nabi Musa mpowangu Kemah Pepuea' owi, Alata'ala mpo'uli' -ki hewa toi: "Kiwoi-e'! Hawe'ea toe kana nubabehi ntuku' tonco to rapopohiloi-koko hi lolo bulu'!"

Heâ-bô-rô 8:5 Vietnamese (1934)
và giữ sự thờ phượng, sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi, cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm, thì Ðức Chúa Trời phán bảo rằng: Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi.

Hebrews 8:4
Top of Page
Top of Page