Mark 4
Hebrew Bible OT and NT

1וישב אל הים ויחל ללמד ויקהלו אליו המון עם רב עד אשר ירד לשבת באניה בים וכל העם עומד על חוף הים ביבשה׃ 2וילמדם הרבה במשלים ויאמר אליהם בלמדו אתם׃ 3שמעו שמוע הנה הזרע יצא לזרע׃ 4ויהי בזרעו ויפל מן הזרע על יד הדרך ויבא עוף השמים ויאכלהו׃ 5ויש אשר נפל על מקום הסלע אשר אין לו שם אדמה הרבה וימהר לצמח כי לא היה לו עמק אדמה׃ 6ויהי כזרח השמש ויצרב וייבש כי אין לו שרש׃ 7ויש אשר נפל בין הקצים ויעלו הקצים וימעכהו ולא נתן פרי׃ 8ויש אשר נפל על האדמה הטובה ויתן פרי עלה וגדל ויעש זה שלשים שערים וזה ששים וזה מאה׃ 9ויאמר אליהם מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃

10ויהי בהיותו לבדו וישאלוהו האנשים אשר סביביו עם שנים העשר על המשל׃ 11ויאמר אליהם לכם נתן לדעת סוד מלכות האלהים ואשר בחוץ להם הכל במשלים׃ 12למען יראו ראו ולא ידעו ושמעו שמוע ולא יבינו פן ישובו ונסלח לחטאתם׃

13ויאמר להם הן לא ידעתם את המשל הזה ואיך תבינו את המשלים כלם׃ 14הזרע הוא זרע את הדבר׃ 15ואלה הם הנזרעים על יד הדרך אשר יזרע בם הדבר וכשמעם אותו מיד בא השטן וישא את הדבר הזרוע בלבבם׃ 16וכן הנזרעים על מקמות הסלע הם השמעים את הדבר ומהר בשמחה יקחהו׃ 17אך אין להם שרש בקרבם ורק לשעה יעמדו ואחר כן בהיות צרה ורדיפה על אדות הדבר מהרה יכשלו׃ 18והאחרים הנזרעים בין הקצים הם השמעים את הדבר׃ 19ודאגות העולם הזה ומרמת העשר ותאות שאר הדברים באות וממעכות את הדבר ופרי לא יהיה לו׃ 20ואלה המזרעים על האדמה הטובה הם השמעים את הדבר ומקבלים אתו ועשים פרי לשלשים שערים ולששים ולמאה׃

21ויאמר אליהם הכי יביאו הנר למען יושם תחת האיפה ותחת המטה ולא למען יעלהו על המנורה׃ 22כי אין דבר סתום אשר לא יגלה ולא נעלם דבר כי אם למען יבא לגלוי׃ 23כל אשר אזנים לו לשמע ישמע׃ 24ויאמר אליהם ראו מה אתם שמעים במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם ועוד יוסף לכם השמעים׃ 25כי מי שיש לו נתון ינתן לו ומי שאין לו גם את אשר יש לו יקח ממנו׃

26ויאמר מלכות האלהים היא כאשר ישליך איש זרע על האדמה׃ 27וישן וקם לילה ויום והזרע יצמח וגדל והוא לא ידע׃ 28כי הארץ מאליה מוציאה פריה את הדשא ראשונה ואחריו את השבלת ואחרי כן את החטה המלאה בשבלת׃ 29וכאשר גמל הפרי ימהר לשלח את המגל כי בשל הקציר׃

30ויאמר אל מה נדמה את מלכות האלהים ובאי זה משל נמשילנה׃ 31כגרגר של חרדל אשר יזרע באדמה והוא קטן מכל הזרעים אשר על הארץ׃ 32ואחרי הזרעו יעלה ויגדל על כל הירקות ועשה ענפים גדולים עד אשר יוכלו עוף השמים לקנן בצלו׃

33ובמשלים רבים כאלה דבר אליהם את הדבר כפי אשר יכלו לשמע׃ 34ובבלי משל לא דבר אליהם והיה בהיותו עם תלמידיו לבדם יבאר להם את הכל׃

35ויאמר אליהם ביום ההוא לפנות ערב נעברה העבר׃ 36ויעזבו את המון העם ויקחו אתו כאשר הוא באניה וגם אניות אחרות הלכו עמו׃ 37ותקם רוח סערה גדולה וישטפו הגלים אל תוך האניה עד אשר כמעט נמלאה׃ 38והוא ישן על הכסת באחרי האניה ויעירו אותו ויאמרו אליו רבי האינך דאג לנו כי נאבד׃ 39ויעור ויגער ברוח ויאמר אל הים הס ודם ותשך הרוח ותהי דממה גדולה׃ 40ויאמר אליהם למה ככה אתם חרדים איך אין לכם אמונה׃ 41וייראו יראה גדולה ויאמרו איש אל רעהו מי אפוא הוא אשר גם הרוח והים שמעים לו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Mark 3
Top of Page
Top of Page