Mark 3
Hebrew Bible OT and NT

1וישב ויבאו אל בית הכנסת ושם איש אשר ידו יבשה׃ 2ויתבוננו בו אם ירפאהו בשבת למען ימצאו עליו שטנה׃ 3ויאמר אל האיש אשר יבשה ידו קום עמד בתוך׃ 4ויאמר אליהם הנכון בשבת להיטיב או להרע להציל נפש או לאבדה ויחרישו׃ 5ויבט אליהם סביב בחמה ויתעצב על טמטום לבבם ויאמר אל האיש פשט את ידך ויפשט ידו ותרפא ותשב כאחרת׃ 6והפרושים יצאו מהרה ויתיעצו עליו עם ההורדוסיים לאבדו׃

7וישוע סר משם עם תלמידיו אל יד הים וילכו אחריו המון עם רב מן הגליל ומיהודה׃ 8ומירושלים ומאדום ומעבר הירדן ומסביבות צור וצידון המון רב אשר שמעו את כל אשר עשה ויבאו אליו׃ 9ויאמר אל תלמידיו כי יכינו לו אניה קטנה מפני העם למען לא ילחצוהו׃ 10כי רפא לרבים עד כי התנפלו עליו כל המנגעים לנגע בו׃ 11והרוחות הטמאות כראותן אתו נפלו לפניו ותצעקנה לאמר אתה הוא בן אלהים׃ 12ויגער בהן מאד אשר לא תגלינה אותו׃

13ויעל אל ההר ויקרא אל אשר הוא חפץ בם ויבאו אליו׃ 14וישם שנים עשר איש למען יהיו אתו ולמען ישלחם לקרא׃ 15והיה להם השלטן לרפא את התחלאים ולגרש את השדים׃ 16ויכנה את שמעון בשם פטרוס׃ 17ואת יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחי יעקב ויכנה אתם בשם בני רגוש הוא בני רעם׃ 18ואת אנדרי ואת פילפוס ואת בר תלמי ואת מתי ואת תומא ואת יעקב בן חלפי ואת תדי ואת שמעון הקני׃ 19ואת יהודה איש קריות אשר גם מסרו׃

20ויבאו הביתה וישב המון העם להתאסף עד כי לא יכלו אף לאכל לחם׃ 21וישמעו קרוביו ויצאו להחזיק בו כי אמרו יצא מדעתו׃ 22והסופרים אשר ירדו מירושלים אמרו כי בעל זבוב נכנס בו ועל ידי שר השדים הוא מגרש את השדים׃ 23ויקרא אותם אליו וידבר להם במשלים לאמר איך יוכל השטן לגרש השטן׃ 24ואם נחלקה ממלכה על עצמה לא תוכל לעמד הממלכה ההיא׃ 25ובית אם נחלק על עצמו לא יוכל לעמד הבית ההוא׃ 26ואם השטן יתקומם אל עצמו ונחלק לא יוכל לעמד כי בא קצו׃ 27אין איש אשר יכל לבוא לבית הגבור ולגזל את כליו אם לא יאסר בראשונה את הגבור ואחר ישסה את ביתו׃

28אמן אמר אני לכם כי כל החטאים יסלחו לבני אדם וכל הגדופים אשר יגדפו׃ 29אך המגדף את רוח הקדש אין לו סליחה לעולם כי יאשם בעונו לנצח׃ 30כי המה אמרו רוח טמאה בו׃

31ויבאו אמו ואחיו ויעמדו מחוץ לבית וישלחו אליו לקרא לו׃ 32והמון העם ישבו סביביו ויאמרו אליו הנה אמך ואחיך בחוץ מבקשים אותך׃ 33ויען ויאמר אליהם מי הם אמי ואחי׃ 34ויבט סביב אל הישבים סביביו ויאמר הנה אמי ואחי׃ 35כי כל אשר יעשה רצון האלהים הוא אחי ואחותי ואמי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Mark 2
Top of Page
Top of Page