John 16
Hebrew Bible OT and NT

1את אלה דברתי אליכם למען לא תכשלו׃ 2הנה ינדו אתכם ואף באה השעה אשר כל הרג אתכם ידמה להקריב עבודה לאלהים׃ 3וכזאת יעשו לכם יען גם את אבי וגם אתי לא ידעו׃ 4אבל הגדתי לכם את אלה למען אשר בבא השעה תזכרום כי אנכי אמרתי אליכם וכאלה לא אמרתי אליכם מראש כי הייתי עמכם׃

5ועתה הלך אנכי אל שלחי ולא ישאלני איש מכם אנה תלך׃ 6אך על דברי את אלה אליכם מלא לבבכם עצבת׃ 7אולם האמת אגיד לכם כי לכתי אך טוב לכם כי אם לא אלך לא יבא אליכם הפרקליט ואם אלך אשלחהו אליכם׃ 8והיה בבאו יוכיח את העולם על דבר החטא והצדק והמשפט׃ 9על החטא כי לא האמינו בי׃ 10ועל הצדק כי אלך אל אבי ולא תוסיפו לראות אתי׃ 11ועל המשפט כי נדון שר העולם הזה׃

12עוד רבות לי להגיד לכם אך לא תוכלון שאת עתה׃ 13ורוח האמת בבאו הוא ידריך אתכם אל כל האמת כי לא ידבר מעצמו כי אם אשר ישמע ידבר והאתיות יגיד לכם׃ 14הוא יפארני כי משלי יקח ויגיד לכם׃ 15כל אשר לאבי לי הוא על כן אמרתי כי משלי יקח ויגיד לכם׃

16הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני כי אני הלך אל אבי׃

17ומקצת תלמידיו נדברו איש אל אחיו לאמר מה זה אמר אלינו הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני ואמרו אני הלך אל אבי׃ 18ויאמרו מה זה אשר אמר מעט לא ידענו מה דבר׃ 19וידע ישוע כי עם לבבם לשאל אתו ויאמר אליהם העל זאת אתם דרשים ביניכם כי אמרתי הן מעט ולא תראוני ועוד מעט ותחזוני׃ 20אמן אמן אני אמר לכם כי אתם תבכו ותילילו והעולם ישמח הן אתם תעצבו אכן עצבכם יהפך לששון׃ 21האשה בלדתה עצב לה כי באה עתה ואחרי ילדה את הילד לא תזכר עוד את עצבונה משמחתה כי אדם נולד לעולם׃ 22וגם אתם כעת תתעצבו אך אשוב אראה אתכם ושש לבכם ואין לקח שמחתכם מכם׃

23וביום ההוא לא תשאלוני דבר אמן אמן אני אמר לכם כי כל אשר תשאלו מאת אבי בשמי יתננו לכם׃ 24עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃

25את אלה דברתי אליכם במשלים אכן שעה באה ולא אדבר עוד אליכם במשלים כי אם ברור אמלל לכם על אבי׃ 26ביום ההוא תשאלו בשמי ואינני אמר לכם כי אני אעתיר לאבי בעדכם׃ 27כי אבי גם הוא אהב אתכם עקב אשר אהבתוני והאמנתם כי מאת אלהים יצאתי׃ 28מאת האב יצאתי ואבא לעולם אשובה אעזב את העולם ואלך אל אבי׃

29ויאמרו אליו תלמידיו הנה כעת ברור תמלל ולא תמשל משל׃ 30עתה ידענו כי כל ידעת ולא תצטרך כי ישאלך איש בזאת נאמין כי מאת אלהים יצאת׃ 31ויען אתם ישוע עתה תאמינו׃ 32הנה שעה באה ועתה זה הגיעה ונפצותם איש איש לביתו ואתי תעזבו לבדי ואינני לבדי כי אבי עמדי׃ 33את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

John 15
Top of Page
Top of Page