John 15
Hebrew Bible OT and NT

1אנכי הגפן האמתית ואבי הוא הכרם׃ 2כל שריג בי אשר איננו עשה פרי יסירנו ואשר יעשה פרי יטהרנו להרבות את פריו׃ 3אתם כעת מטהרים בעבור דברי אשר דברתי אליכם׃ 4עמדו בי ואני בכם כאשר השריג בל יעשה פרי מאליו אם לא יעמד בגפן כן גם אתם אם לא תעמדו בי׃ 5אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה׃ 6איש אשר לא יעמד בי השלך כשריג החוצה וייבש וילקטום וישליכום אל תוך האש והיה לבער׃ 7והיה אם תעמדו בי ודברי יהיו בכם ככל חפצכם תשאלו ויעשה לכם׃ 8בזאת נכבד אבי בעשותכם פרי לרב והייתם לי לתלמידים׃ 9כאשר אהבני אבי אהבתי אתכם גם אני ואתם עמדו באהבתי׃ 10אם תשמרו את מצותי תעמדו באהבתי כאשר שמרתי גם אני את מצות אבי ועמדתי באהבתו׃ 11את אלה דברתי אליכם בעבור תהיה שמחתי בכם ותמלא שמחתכם׃

12הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃

13אין לאיש אהבה יתרה מתתו את נפשו בעד ידידיו׃ 14ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃ 15לא אקרא לכם עוד עבדים כי העבד איננו ידע את אשר יעשה אדניו כי אם אמרתי ידידי אתם כי כל אשר שמעתי מאת אבי הודעתי אתכם׃ 16לא אתם בחרתם בי כי אם אנכי בחרתי בכם והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי ופריכם יקום והיה כל אשר תשאלו מאבי בשמי יתן לכם׃ 17את אלה אני מצוה אתכם למען תאהבון איש את אחיו׃

18אם העולם שנא אתכם דעו כי אתי שנא ראשונה׃ 19אלו מן העולם הייתם כי אז אהב העולם את אשר לו ויען כי אינכם מן העולם כי אם בחרתי אתכם מתוך העולם לכן העולם ישנא אתכם׃ 20זכרו את דברי אשר דברתי אליכם העבד איננו גדול מאדניו אם רדפו אתי גם אתכם ירדפו אם שמרו את דברי גם את דברכם ישמרו׃ 21אבל כל זאת יעשו לכם בעבור שמי כי לא ידעו את שלחי׃ 22לולא באתי ודברתי אליהם לא היה בהם חטא ועתה לא יוכלון להתנצל על חטאתם׃ 23השנא אתי ישנא גם את אבי׃ 24לולא עשיתי בתוכם את המעשים אשר איש זולתי לא עשה לא היה בהם חטא ועתה ראו וישנאו גם אתי גם את אבי׃ 25אך למלאת דבר הכתוב בתורתם שנאת חנם שנאוני׃

26ובבוא הפרקליט אשר אשלחנו לכם מאת אבי רוח האמת היוצא מאת אבי הוא יעיד עלי׃ 27וגם אתם תעידו כי מראש הייתם עמדי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

John 14
Top of Page
Top of Page