ישעה 3
Hebrew Bible OT and NT

1כי הנה האדון יהוה צבאות מסיר מירושלם ומיהודה משען ומשענה כל משען לחם וכל משען מים׃

2גבור ואיש מלחמה שופט ונביא וקסם וזקן׃

3שר חמשים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחש׃

4ונתתי נערים שריהם ותעלולים ימשלו בם׃

5ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד׃

6כי יתפש איש באחיו בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו והמכשלה הזאת תחת ידך׃

7ישא ביום ההוא לאמר לא אהיה חבש ובביתי אין לחם ואין שמלה לא תשימני קצין עם׃

8כי כשלה ירושלם ויהודה נפל כי לשונם ומעלליהם אל יהוה למרות עני כבודו׃

9הכרת פניהם ענתה בם וחטאתם כסדם הגידו לא כחדו אוי לנפשם כי גמלו להם רעה׃

10אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו׃

11אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו׃

12עמי נגשיו מעולל ונשים משלו בו עמי מאשריך מתעים ודרך ארחתיך בלעו׃

13נצב לריב יהוה ועמד לדין עמים׃

14יהוה במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם׃

15מלכם תדכאו עמי ופני עניים תטחנו נאם אדני יהוה צבאות׃

16ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטוות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפוף תלכנה וברגליהם תעכסנה׃

17ושפח אדני קדקד בנות ציון ויהוה פתהן יערה׃

18ביום ההוא יסיר אדני את תפארת העכסים והשביסים והשהרנים׃ 19הנטפות והשרות והרעלות׃ 20הפארים והצעדות והקשרים ובתי הנפש והלחשים׃ 21הטבעות ונזמי האף׃ 22המחלצות והמעטפות והמטפחות והחריטים׃ 23הגלינים והסדינים והצניפות והרדידים׃

24והיה תחת בשם מק יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי תחת יפי׃

25מתיך בחרב יפלו וגבורתך במלחמה׃

26ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 2
Top of Page
Top of Page