בראשית 29
Hebrew Bible OT and NT

1וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם׃ 2וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדלה על פי הבאר׃ 3ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה׃

4ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו׃ 5ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו׃ 6ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן׃ 7ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו׃ 8ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן׃

9עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רעה הוא׃ 10ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו׃ 11וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך׃ 12ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה׃

13ויהי כשמע לבן את שמע יעקב בן אחתו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויביאהו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה׃

14ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים׃

15ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משכרתך׃ 16וללבן שתי בנות שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל׃ 17ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה׃ 18ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה׃ 19ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שבה עמדי׃ 20ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה׃

21ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה׃ 22ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה׃ 23ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה׃ 24ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה בתו שפחה׃ 25ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני׃ 26ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה׃ 27מלא שבע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות׃ 28ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה׃ 29ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה לשפחה׃ 30ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות׃

31וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה׃ 32ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי׃ 33ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון׃ 34ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי׃ 35ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 28
Top of Page
Top of Page