שמות 35
Hebrew Bible OT and NT

1ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשת אתם׃

2ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת׃ 3לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת׃

4ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר׃ 5קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת׃ 6ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים׃ 7וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים׃ 8ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים׃ 9ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן׃

10וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה יהוה׃ 11את המשכן את אהלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחו את עמדיו ואת אדניו׃ 12את הארן ואת בדיו את הכפרת ואת פרכת המסך׃ 13את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים׃ 14ואת מנרת המאור ואת כליה ואת נרתיה ואת שמן המאור׃ 15ואת מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן׃ 16את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו׃ 17את קלעי החצר את עמדיו ואת אדניה ואת מסך שער החצר׃ 18את יתדת המשכן ואת יתדת החצר ואת מיתריהם׃ 19את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן׃

20ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה׃ 21ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש׃ 22ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה׃ 23וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו׃ 24כל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל מלאכת העבדה הביאו׃ 25וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש׃ 26וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים׃ 27והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן׃ 28ואת הבשם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים׃ 29כל איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה׃

30ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה׃ 31וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה׃ 32ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת׃ 33ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת׃ 34ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן׃ 35מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל מלאכה וחשבי מחשבת׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Exodus 34
Top of Page
Top of Page