דברים 27
Hebrew Bible OT and NT

1ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר שמר את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום׃ 2והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד׃ 3וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך׃ 4והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד׃ 5ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל׃ 6אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך׃ 7וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך׃ 8וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב׃

9וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך׃ 10ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את מצותו ואת חקיו אשר אנכי מצוך היום׃

11ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר׃ 12אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים בעברכם את הירדן שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן׃ 13ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי׃ 14וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם׃

15ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן׃

16ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן׃

17ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן׃

18ארור משגה עור בדרך ואמר כל העם אמן׃

19ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן׃

20ארור שכב עם אשת אביו כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן׃

21ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן׃

22ארור שכב עם אחתו בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן׃

23ארור שכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן׃

24ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן׃

25ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן׃

26ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Deuteronomy 26
Top of Page
Top of Page