1 Thessalonians 4
Hebrew Bible OT and NT

1ועוד נבקשה מכם אחי ונזהיר אתכם באדנינו ישוע כי כאשר קבלתם מאתנו איך לכם להתהלך ולמצא חן בעיני האלהים כן תוסיפו וכן תרבו עוד׃ 2כי ידעתם את המצות אשר נתנו לכם בשם האדון ישוע׃ 3כי רצון האלהים היא קדשתכם אשר תתרחקו מן הזנות׃ 4וידע כל איש מכם לשמר את כליו בקדשה ויקר׃ 5ולא בתאות זמה כדרך הגוים אשר אינם ידעים האלהים׃ 6ולא יפרץ איש ויונה את אחיו בעשק כי נוקם יהוה על כל זאת כאשר כבר אמרנו והעידנו לכם׃ 7כי לא קרא אותנו האלהים לטמאה כי אם לקדשה׃ 8על כן הבוזה זאת לא אנשים הוא בוזה כי אם את האלהים אשר גם שם בקרבנו את רוח קדשו׃

9ועל אהבת האחים אין צרך לכתב אליכם הלא אף אתם למודי יהוה לאהבה איש את רעהו׃ 10וגם עשים אתם כן לכל אחיכם אשר בכל מקדוניא אך נבקשה מכם אחי אשר תוסיפו ותרבו עוד׃ 11ותשתדלו לשבת בנחת ותעשו איש מלאכתו בעמל ידיכם כאשר צוינו אתכם׃ 12למען תתנהגו כהגן עם אשר בחוץ ולא תצטרכו לאדם׃

13ועל דבר הישנים אחי לא נכחד מכם דבר למען לא תעצבו כאחרים אשר אין להם תקוה׃ 14כי אם נאמין אשר מת ישוע ויחי כן יביא האלהים על ידי ישוע גם את הישנים אתו׃ 15כי את זאת נאמר לכם בדבר יהוה כי אנחנו החיים הנותרים עד בא האדון לא נקדם את הישנים׃ 16כי הוא האדון ירד מן השמים בתרועה בקול שר המלאכים ובשופר אלהים ואז יקומו ראשונה המתים במשיח׃ 17אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון׃ 18לכן נחמו זה את זה בדברים האלה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Thessalonians 3
Top of Page
Top of Page