1 Thessalonians 3
Hebrew Bible OT and NT

1ועל כן לא יכלנו עוד להתאפק ונועץ להותר לבדנו באתינס׃ 2ונשלח את טימותיוס אחינו ומשרת האלהים ועזרנו בבשורת המשיח לחזק ולהזהיר אתכם על דבר אמונתכם׃ 3שלא ימוט איש במצוקות האלה כי ידעתם אף אתם כי לזאת יעדנו׃ 4הלא כבד אמרנו אליכם בהיותנו אצלכם כי עתידים אנחנו להלחץ כאשר גם היה ואתם ידעתם׃ 5ובעבור כן לא יכלתי עוד להתאפק ואשלח לדעת אמונתכם כי אמרתי פן נסה אתכם המנסה והיתה לריק יגיעתנו׃

6ועתה כשוב אלינו טימותיוס מאתכם ויבשר אתנו את בשורת אמונתכם ואהבתכם ואת אשר אתם זכרים אתנו לטובה בכל עת ונכספים לראות אתנו כאשר גם אנחנו נכספים לכם׃ 7אז נחמנו עליכם אחי בכל צרתנו ולחצנו על ידי אמונתכם׃ 8כי עתה נחיה אם תעמדו אתם באדנינו׃ 9כי מה נשיב לאלהים להודות לו בעבורכם על כל השמחה אשר שמחנו עליכם לפני אלהינו׃ 10לילה ויומם מפילים אנחנו תחנתנו לראות את פניכם ולהשלים את מחסרי אמונתכם׃

11והוא האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח יישר את דרכנו אליכם׃ 12ואתכם ירבה ויותיר האדון לאהבה איש את רעהו ולאהבה כל אדם כאשר גם אנחנו אהבים אתכם׃ 13ויכונן את לבבכם להיות תמים בקדשה לפני אלהינו אבינו בבוא ישוע המשיח אדנינו עם כל קדשיו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page