1 Thessalonians 5
Hebrew Bible OT and NT

1ועל דבר העתים והזמנים אין צרך לכתב אליכם אחי׃ 2הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃ 3כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃ 4אבל אתם אחי אינכם בחשך שישיג אתכם היום כגנב׃ 5אתם כלכם בני האור ובני היום לא בני הלילה אנחנו ולא בני החשך׃ 6לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃ 7כי הנרדמים הם בלילה נרדמים והמשתכרים משתכרים בלילה׃ 8ואנחנו בני היום ננזרה נא ונלבש את שריון האמונה והאהבה וככובע את תקות הישועה׃ 9יען אשר לא יעדנו האלהים לחרון כי אם לנחל את הישועה על ידי אדנינו ישוע המשיח׃ 10אשר מת בעדנו למען אם נשקד ואם נישן חיה נחיה עמו יחד׃ 11על כן נחמו זה את זה ובנו איש את אחיו כאשר גם עשיתם׃

12והננו מבקשים מכם אחי להכיר את העמלים בכם ואשר הם נצבים עליכם באדון ומוכיחים אתכם׃ 13אשר תנהגו בם כבוד עד למעלה באהבה למען פעלתם ויהי שלום ביניכם׃ 14והננו מזהירים אתכם אחי הוכיחו את הסוררים אמצו את רכי הלבב תמכו את החלשים והאריכו רוח אל כל אדם׃ 15וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃ 16היו שמחים בכל עת׃ 17התמידו בתפלה׃ 18הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃ 19את הרוח לא תכבו׃ 20את הנבואות לא תמאסו׃ 21בחנו כל דבר ובטוב אחזו׃ 22התרחקו מכל הדומה לרע׃

23והוא אלהי השלום יקדש אתכם קדשה שלמה וכל רוחכם ונפשכם וגופכם ישמר תמים בבוא אדנינו ישוע המשיח׃ 24נאמן הקורא אתכם אשר גם יעשה׃

25אחי התפללו בעדנו׃

26שאלו לשלום כל האחים בנשיקה הקדשה׃ 27הנני משביעכם באדון שתקרא האגרת הזאת באזני כל האחים הקדשים׃

28חסד ישוע המשיח אדנינו עמכם אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Thessalonians 4
Top of Page
Top of Page