מלכים א 4
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל׃ 2ואלה השרים אשר לו עזריהו בן צדוק הכהן׃ 3אליחרף ואחיה בני שישא ספרים יהושפט בן אחילוד המזכיר׃ 4ובניהו בן יהוידע על הצבא וצדוק ואביתר כהנים׃ 5ועזריהו בן נתן על הנצבים וזבוד בן נתן כהן רעה המלך׃ 6ואחישר על הבית ואדנירם בן עבדא על המס׃

7ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חדש בשנה יהיה על אחד לכלכל׃ 8ואלה שמותם בן חור בהר אפרים׃ 9בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואילון בית חנן׃ 10בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר׃ 11בן אבינדב כל נפת דאר טפת בת שלמה היתה לו לאשה׃ 12בענא בן אחילוד תענך ומגדו וכל בית שאן אשר אצל צרתנה מתחת ליזרעאל מבית שאן עד אבל מחולה עד מעבר ליקמעם׃ 13בן גבר ברמת גלעד לו חות יאיר בן מנשה אשר בגלעד לו חבל ארגב אשר בבשן ששים ערים גדלות חומה ובריח נחשת׃ 14אחינדב בן עדא מחנימה׃ 15אחימעץ בנפתלי גם הוא לקח את בשמת בת שלמה לאשה׃ 16בענא בן חושי באשר ובעלות׃ 17יהושפט בן פרוח ביששכר׃ 18שמעי בן אלא בבנימן׃ 19גבר בן ארי בארץ גלעד ארץ סיחון מלך האמרי ועג מלך הבשן ונציב אחד אשר בארץ׃

20יהודה וישראל רבים כחול אשר על הים לרב אכלים ושתים ושמחים׃

21ושלמה היה מושל בכל הממלכות מן הנהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים מגשים מנחה ועבדים את שלמה כל ימי חייו׃

22ויהי לחם שלמה ליום אחד שלשים כר סלת וששים כר קמח׃ 23עשרה בקר בראים ועשרים בקר רעי ומאה צאן לבד מאיל וצבי ויחמור וברברים אבוסים׃ 24כי הוא רדה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה בכל מלכי עבר הנהר ושלום היה לו מכל עבריו מסביב׃ 25וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה׃ 26ויהי לשלמה ארבעים אלף ארות סוסים למרכבו ושנים עשר אלף פרשים׃ 27וכלכלו הנצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שלחן המלך שלמה איש חדשו לא יעדרו דבר׃ 28והשערים והתבן לסוסים ולרכש יבאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו׃

29ויתן אלהים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד ורחב לב כחול אשר על שפת הים׃ 30ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים׃ 31ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב׃ 32וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף׃ 33וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל הדגים׃ 34ויבאו מכל העמים לשמע את חכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חכמתו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Kings 3
Top of Page
Top of Page