Psalmynas 31
Lithuanian
1Tavimi, Viešpatie, pasitikiu; niekados tenebūsiu sugėdintas. Savo teisumu išgelbėk mane.

2Palenk prie manęs savo ausį, skubiai išgelbėk mane. Būk man stipri uola, tvirtovė išsigelbėti.

3Tu mano uola ir tvirtovė. Dėl savo vardo vesk ir saugok mane,

4išnarpliok mane iš tinklo, kuris slaptai man padėtas, nes Tu esi mano jėga.

5Į Tavo rankas pavedu savo dvasią. Tu išgelbėjai mane, Viešpatie, tiesos Dieve!

6Aš neapkenčiu niekingų stabų garbintojų, bet pasitikiu Viešpačiu.

7Aš džiūgausiu ir linksminsiuos Tavo gailestingume; Tu pažvelgei į mano vargą, į skausmą mano sielos,

8neatidavei manęs į priešo rankas, leidai mano kojoms laisvai bėgti.

9Pasigailėk manęs, Viešpatie, nes suspaustas esu; nusilpo nuo liūdesio mano akys, mano siela ir pilvas.

10Sielvartas graužia mano gyvenimą, vaitojimas­mano metus; išseko mano jėgos dėl mano kaltės ir mano kaulai sunyko.

11Visiems savo priešams tapau pajuoka, netgi savo kaimynams; pažįstami bijo manęs, kurie gatvėje mato mane, bėga nuo manęs.

12Esu pamirštas kaip numirėlis, dingęs iš atminties; tapau kaip sudužęs indas.

13Aš girdžiu, ką daugelis šnibžda­baimė aplinkui. Jie tariasi prieš mane, galvoja atimti mano gyvybę.

14Tavimi, Viešpatie, pasitikėjau ir sakiau: “Tu esi mano Dievas”.

15Tavo rankose yra mano laikai. Gelbėk mane iš rankos mano priešų ir persekiotojų.

16Parodyk savo tarnui savo šviesų veidą; išgelbėk mane dėl savo gailestingumo.

17Viešpatie, tenebūsiu sugėdintas, nes Tavęs šaukiuosi! Telieka sugėdinti nedorėliai, tenutyla jie kape.

18Tegul tampa nebylios melagių lūpos, kurios prieš teisųjį įžūliai su puikybe ir panieka kalba!

19Viešpatie, koks didis yra Tavo gerumas Tavęs bijantiems, kurie pasitiki Tavimi žmonių akivaizdoje.

20Tu paslėpsi juos savo artume nuo žmonių išdidumo, saugosi juos savo palapinėje nuo liežuvių plakimo.

21Palaimintas tebūna Viešpats! Jis suteikė man nuostabią malonę sustiprintame mieste.

22Nes aš skubotai tariau: “Esu atskirtas nuo Tavo akių”. Tačiau Tu išgirdai mano maldavimą, kai šaukiausi Tavęs.

23Mylėkite Viešpatį, visi Jo šventieji. Ištikimuosius apsaugo Viešpats ir su kaupu atlygina išdidiems.

24Būkite drąsūs visi, kurie pasitikite Viešpačiu, ir Jis sustiprins jūsų širdis.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 30
Top of Page
Top of Page