Psalmynas 103
Lithuanian
1Laimink, mano siela, Viešpatį, ir visa, kas yra manyje, Jo šventą vardą.

2Laimink, mano siela, Viešpatį ir neužmiršk visų Jo geradarysčių.

3Jis atleidžia visas tavo kaltes ir gydo visas tavo ligas.

4Jis išperka tavo gyvybę iš pražūties ir savo malone bei gailestingumu tave vainikuoja.

5Jis pasotina geru tavo burną, ir atsinaujina tavo jaunystė kaip erelio.

6Viešpats vykdo teisybę ir teismą prispaustiesiems.

7Jis savo kelius apreiškė Mozei, ir Izraelio vaikai matė Jo darbus.

8Gailestingas ir maloningas yra Viešpats, lėtas pykti ir turtingas gailestingumo.

9Ne visados Jis barasi ir ne amžinai rūstauja.

10Jis nepasielgė su mumis pagal mūsų kaltes ir neatlygino mums pagal mūsų nuodėmes.

11Kaip dangus yra aukštai virš žemės, taip didis yra Jo gailestingumas tiems, kurie Jo bijo.

12Kaip toli nuo rytų yra vakarai, taip Jis atitolino nuo mūsų nuodėmes.

13Kaip tėvas pasigaili vaikų, taip Viešpats gailisi tų, kurie Jo bijo.

14Jis mūsų prigimtį žino, atsimena, kad esame dulkės.

15Žmogaus dienos yra kaip žolė, kaip lauko gėlė jis pražysta.

16Vos tik papūtė vėjas, jo nebėra, jo vieta jo nebepažįsta.

17Bet Viešpaties gailestingumas per amžius tiems, kurie Jo bijo, ir Jo teisumas lieka vaikų vaikams tų,

18kurie Jo sandoros laikosi, atsimena Jo įsakymus ir vykdo juos.

19Viešpats danguje pastatė savo sostą, Jo karališka valdžia valdo viską.

20Laiminkite Viešpatį jūs, angelai, galingi jėga, kurie vykdote Jo žodį, Jo balsą išgirdę.

21Laimink Viešpatį, Jo kareivija, Jo tarnai, kurie vykdote Jo valią.

22Laiminkite Viešpatį, visi kūriniai visoje Jo viešpatystėje. Laimink, mano siela, Viešpatį!Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Psalm 102
Top of Page
Top of Page