Pirmasis laiðkas Timotiejui 2
Lithuanian
1Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, 2už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą. 3Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo, 4kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą. 5Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas­ žmogus Kristus Jėzus, 6kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu. 7Tam aš esu paskirtas pamokslininkas ir apaštalas,­sakau tiesą Kristuje, nemeluoju,­tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims.

8Taigi trokštu, kad vyrai melstųsi visur, keldami aukštyn šventas rankas, be pykčio ir abejonių.

9Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu, 10bet,­kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,­ gerais darbais. 11Moteris tesimoko tyliai, su visišku paklusnumu. 12Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui,­ji tesilaiko tyliai. 13Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui­Ieva. 14Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo. 15Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus,­jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

1 Timothy 1
Top of Page
Top of Page