Timotejam 1 2
Latvian New Testament
1Vispirms es uzaicinu tevi lūgt Dievu, pielūgt Viņu, aizlūgt un pateikties Viņam par visiem cilvēkiem, 2Par ķēniņiem un visiem varas nesējiem, lai mēs varētu dzīvot klusu un mierīgu dzīvi visā dievbijībā un šķīstībā. 3Jo tas ir labi un patīkami Dievam, mūsu Pestītājam, 4Kas grib, lai visi cilvēki tiktu izpestīti un atzītu patiesību. 5Jo viens ir Dievs un viens ir vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, - cilvēks Jēzus Kristus, 6Kas sevi nodeva, lai būtu izpirkšanas maksa par visiem un liecība īstā laikā. 7Tāpēc es esmu iecelts sludinātājs un apustulis (es saku patiesību, es nemeloju), tautu mācītājs ticībā un patiesībā.

8Tāpēc es vēlos, lai vīri lūdz Dievu visur bez dusmām un naida, paceldami savas tīrās rokas.

9Tāpat sievietes pieklājīgā tērpā, kaunīgi un tikumīgi lai greznojas nevis matu pīnēm un zeltu, un pērlēm, un dārgās drēbēs, (1 Pēt 3,3) 10Bet, kā tas dievbijīgām sievietēm pienākas, ar labiem darbiem! 11Sieviete lai mācās klusībā un visā padevībā! 12Bet es neatļauju sievietei mācīt, nedz pār vīru valdīt; viņai jābūt klusībā. 13Jo Ādams tika radīts pirmais, pēc tam Ieva. 14Arī Ādams netika pievilts, bet sieviete tika pievilta un krita pārkāpumā. 15Viņa tomēr pestīšanu sasniegs, dzemdējot bērnus, ja paliks ticībā, mīlestībā, svētā dzīvē un apdomībā.Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

1 Timothy 1
Top of Page
Top of Page