833. ashar
Strong's Concordance
ashar: to go straight, go on, advance
Original Word: אָשַׁר
Part of Speech: Verb
Transliteration: ashar
Phonetic Spelling: (aw-shar')
Definition: to go straight, go on, advance
NAS Exhaustive Concordance
Word Origin
of prim. root
Definition
to go straight, go on, advance
NASB Translation
bless (1), call him blessed (1), call the blessed (1), call you blessed (1), called her blessed (1), called me blessed (1), called blessed (1), direct (1), guide (2), guided (1), happy (2), proceed (2), reprove (1).

Brown-Driver-Briggs
[אָשַׁר] verb go straight, go on, advance (Assyrian ašâru ZimBP 11; Arabic, Aramaic in derivatives) —

Qal Imperative אִשְׁרוּ Proverbs 9:6 אִשְׁרוּ בְדֶרֶךְ בִּינָה go straight on in the way of understanding.

Pi`el Perfect אִשְּׁרוּ Malachi 3:12; Genesis 30:13; Imperfect תְּאַשֵּׁר Proverbs 4:14 4t.; Imperative אַשֵּׁר Proverbs 23:19; Participle plural מְאַשְּׁרִים Malachi 3:15 2t.; —

1 intensive go straight on, advance Proverbs 4:14.

2 causative lead on Proverbs 23:19; Isaiah 3:12; Isaiah 9:15.

3 set right, righten Isaiah 1:17.

4 pronounce happy, call blessed Genesis 30:13 (J) Job 29:11; Psalm 72:17; Proverbs 31:28; Songs 6:9; Malachi 3:12,15.

Pu`al Imperfect יְאֻשַּׁר Psalm 41:3; Participle מְאֻשָּׁר Proverbs 3:18; Isaiah 9:15.

1 be led on Isaiah 9:15.

2 be made happy, blessed Psalm 41:3; Proverbs 3:18.

Strong's Exhaustive Concordance
call, be blessed, happy, go, guide, lead, relieve

Or rasher {aw-share'}; a primitive root; to be straight (used in the widest sense, especially to be level, right, happy); figuratively, to go forward, be honest, proper -- (call, be) bless(-ed, happy), go, guide, lead, relieve.

Forms and Transliterations
אִשְּׁר֖וּנִי אַשְּׁר֣וּ אשרו אשרוני וְ֝אִשְׁר֗וּ וְאִשְּׁר֥וּ וְאַשֵּׁ֖ר וְאֻשַּׁ֣ר וַֽיְאַשְּׁר֑וּהָ וַֽיְאַשְּׁר֔וּהָ וַֽתְּאַשְּׁרֵ֑נִי וּמְאֻשָּׁרָ֖יו ואשר ואשרו ויאשרוה ומאשריו ותאשרני יְאַשְּׁרֽוּהוּ׃ יאשרוהו׃ מְאַשְּׁרִ֣ים מְאַשְּׁרֵ֥י מְאַשְּׁרֶ֣יךָ מְאֻשָּֽׁר׃ מאשר׃ מאשרי מאשריך מאשרים תְּ֝אַשֵּׁ֗ר תאשר ’aš·šə·rū ’aššərū ’iš·šə·rū·nî ’iššərūnî ashsheRu ishsheRuni mə’aššərê mə’aššəreḵā mə’aššərîm mə’uššār mə·’aš·šə·rê mə·’aš·šə·re·ḵā mə·’aš·šə·rîm mə·’uš·šār meashsheRei meashsheReicha meashsheRim meushShar tə’aššêr tə·’aš·šêr teashSher ū·mə·’uš·šā·rāw ūmə’uššārāw umeushshaRav vatteashsheReni vayashsheRuha veashSher veishRu veishsheRu veushShar wat·tə·’aš·šə·rê·nî wattə’aššərênî way’aššərūhā way·’aš·šə·rū·hā wə’aššêr wə’išrū wə’iššərū wə’uššar wə·’aš·šêr wə·’iš·rū wə·’iš·šə·rū wə·’uš·šar yə’aššərūhū yə·’aš·šə·rū·hū yeashsheRuhu
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Genesis 30:13
HEB: בְּאָשְׁרִ֕י כִּ֥י אִשְּׁר֖וּנִי בָּנ֑וֹת וַתִּקְרָ֥א
NAS: will call me happy. So she named
KJV: for the daughters will call me blessed: and she called
INT: Happy for happy women will call

Job 29:11
HEB: אֹ֣זֶן שָׁ֭מְעָה וַֽתְּאַשְּׁרֵ֑נִי וְעַ֥יִן רָ֝אֲתָ֗ה
NAS: heard, it called me blessed, And when the eye
KJV: heard [me], then it blessed me; and when the eye
INT: the ear heard called the eye saw

Psalm 41:2
HEB: [יֶאְשֹּׁר כ] (וְאֻשַּׁ֣ר ק) בָּאָ֑רֶץ
NAS: him and keep him alive, And he shall be called blessed upon the earth;
KJV: him, and keep him alive; [and] he shall be blessed upon the earth:
INT: will protect and keep call the earth not

Psalm 72:17
HEB: כָּל־ גּוֹיִ֥ם יְאַשְּׁרֽוּהוּ׃
NAS: nations call him blessed.
KJV: in him: all nations shall call him blessed.
INT: all nations call

Proverbs 3:18
HEB: בָּ֑הּ וְֽתֹמְכֶ֥יהָ מְאֻשָּֽׁר׃ פ
NAS: to those who take hold of her, And happy are all who hold her fast.
KJV: to them that lay hold upon her: and happy [is every one] that retaineth
INT: take hold of her and happy

Proverbs 4:14
HEB: תָּבֹ֑א וְאַל־ תְּ֝אַשֵּׁ֗ר בְּדֶ֣רֶךְ רָעִֽים׃
NAS: of the wicked And do not proceed in the way
KJV: of the wicked, and go not in the way
INT: enter not proceed the way of evil

Proverbs 9:6
HEB: פְתָאיִ֣ם וִֽחְי֑וּ וְ֝אִשְׁר֗וּ בְּדֶ֣רֶךְ בִּינָֽה׃
NAS: and live, And proceed in the way
KJV: and live; and go in the way
INT: folly and live and proceed the way of understanding

Proverbs 23:19
HEB: בְנִ֣י וַחֲכָ֑ם וְאַשֵּׁ֖ר בַּדֶּ֣רֶךְ לִבֶּֽךָ׃
NAS: and be wise, And direct your heart
KJV: and be wise, and guide thine heart
INT: my son and be wise and direct the way your heart

Proverbs 31:28
HEB: קָ֣מוּ בָ֭נֶיהָ וַֽיְאַשְּׁר֑וּהָ בַּ֝עְלָ֗הּ וַֽיְהַֽלְלָֽהּ׃
NAS: rise up and bless her; Her husband
KJV: arise up, and call her blessed; her husband
INT: rise her children and bless husband praises

Songs 6:9
HEB: רָא֤וּהָ בָנוֹת֙ וַֽיְאַשְּׁר֔וּהָ מְלָכ֥וֹת וּפִֽילַגְשִׁ֖ים
NAS: saw her and called her blessed, The queens
KJV: saw her, and blessed her; [yea], the queens
INT: saw her the maidens her and called the queens and the concubines

Isaiah 1:17
HEB: דִּרְשׁ֥וּ מִשְׁפָּ֖ט אַשְּׁר֣וּ חָמ֑וֹץ שִׁפְט֣וּ
NAS: justice, Reprove the ruthless,
KJV: judgment, relieve the oppressed,
INT: Seek justice Reprove the ruthless Defend

Isaiah 3:12
HEB: ב֑וֹ עַמִּי֙ מְאַשְּׁרֶ֣יךָ מַתְעִ֔ים וְדֶ֥רֶךְ
NAS: over them. O My people! Those who guide you lead [you] astray
KJV: over them. O my people, they which lead thee cause [thee] to err,
INT: rule my people guide lead the direction

Isaiah 9:16
HEB: וַיִּֽהְי֛וּ מְאַשְּׁרֵ֥י הָֽעָם־ הַזֶּ֖ה
NAS: For those who guide this people
KJV: For the leaders of this people
INT: become guide people this

Isaiah 9:16
HEB: הַזֶּ֖ה מַתְעִ֑ים וּמְאֻשָּׁרָ֖יו מְבֻלָּעִֽים׃
NAS: are leading [them] astray; And those who are guided by them are brought to confusion.
KJV: cause [them] to err; and [they that are] led of them [are] destroyed.
INT: this are leading are guided are brought

Malachi 3:12
HEB: וְאִשְּׁר֥וּ אֶתְכֶ֖ם כָּל־
NAS: the nations will call you blessed, for you shall be a delightful
KJV: And all nations shall call you blessed: for ye shall be a delightsome
INT: will call All the nations

Malachi 3:15
HEB: וְעַתָּ֕ה אֲנַ֖חְנוּ מְאַשְּׁרִ֣ים זֵדִ֑ים גַּם־
NAS: So now we call the arrogant blessed;
KJV: the proud happy; yea, they that work
INT: now we call the arrogant only

16 Occurrences

Strong's Hebrew 833
16 Occurrences


’aš·šə·rū — 1 Occ.
’iš·šə·rū·nî — 1 Occ.
mə·’aš·šə·rê — 1 Occ.
mə·’aš·šə·re·ḵā — 1 Occ.
mə·’aš·šə·rîm — 1 Occ.
mə·’uš·šār — 1 Occ.
tə·’aš·šêr — 1 Occ.
ū·mə·’uš·šā·rāw — 1 Occ.
wat·tə·’aš·šə·rê·nî — 1 Occ.
way·’aš·šə·rū·hā — 2 Occ.
wə·’aš·šêr — 1 Occ.
wə·’iš·rū — 1 Occ.
wə·’iš·šə·rū — 1 Occ.
wə·’uš·šar — 1 Occ.
yə·’aš·šə·rū·hū — 1 Occ.
832
Top of Page
Top of Page