ξύλου
Englishman's Concordance
ξύλου (xylou) — 8 Occurrences

Acts 5:30 N-GNS
GRK: κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
NAS: by hanging Him on a cross.
KJV: and hanged on a tree.
INT: having hanged on a tree

Acts 10:39 N-GNS
GRK: κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
NAS: by hanging Him on a cross.
KJV: and hanged on a tree:
INT: having hanged [him] on a tree

Acts 13:29 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς
NAS: Him, they took Him down from the cross and laid
KJV: from the tree, and laid
INT: from the tree they put [him] in

Galatians 3:13 N-GNS
GRK: κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου
NAS: IS EVERYONE WHO HANGS ON A TREE--
KJV: that hangeth on a tree:
INT: hangs on a tree

Revelation 2:7 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς
NAS: to eat of the tree of life
KJV: to eat of the tree of life, which
INT: of the tree of life

Revelation 18:12 N-GNS
GRK: σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ
NAS: [made] from very costly wood and bronze
KJV: of most precious wood, and of brass,
INT: article of wood most precious and

Revelation 22:2 N-GNS
GRK: φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν
NAS: and the leaves of the tree were for the healing
KJV: the leaves of the tree [were] for
INT: leaves of the tree for healing

Revelation 22:19 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς
NAS: his part from the tree of life
INT: from the tree of life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page