4106. πλάνη (plané)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4106. πλάνη (plané) — 10 Occurrences

Matthew 27:64 N-NFS
GRK: ἡ ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς
NAS: and the last deception will be worse
KJV: so the last error shall be worse than
INT: the last deception worse than the

Romans 1:27 N-GFS
GRK: ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν
NAS: the due penalty of their error.
KJV: of their error which
INT: was fit of the error of them in

Ephesians 4:14 N-GFS
GRK: μεθοδείαν τῆς πλάνης
NAS: by craftiness in deceitful scheming;
KJV: whereby they lie in wait to deceive;
INT: scheming of deceit

1 Thessalonians 2:3 N-GFS
GRK: οὐκ ἐκ πλάνης οὐδὲ ἐξ
NAS: For our exhortation does not [come] from error or
KJV: [was] not of deceit, nor of
INT: [was] not of error nor of

2 Thessalonians 2:11 N-GFS
GRK: θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ
NAS: will send upon them a deluding influence
KJV: them strong delusion, that they
INT: God a working of departure for

James 5:20 N-GFS
GRK: ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ
NAS: a sinner from the error of his way
KJV: the sinner from the error of his way
INT: a sinner from [the] error of the way of him

2 Peter 2:18 N-DFS
GRK: τοὺς ἐν πλάνῃ ἀναστρεφομένους
NAS: from the ones who live in error,
KJV: from them who live in error.
INT: those who in error walk

2 Peter 3:17 N-DFS
GRK: τῶν ἀθέσμων πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε
NAS: that you are not carried away by the error of unprincipled men
KJV: being led away with the error of the wicked,
INT: of the lawless [ones] error having been led away you should fall from

1 John 4:6 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς πλάνης
NAS: of truth and the spirit of error.
KJV: and the spirit of error.
INT: spirit of error

Jude 1:11 N-DFS
GRK: καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ
NAS: they have rushed headlong into the error of Balaam,
KJV: ran greedily after the error of Balaam
INT: and to the error of Balaam

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page