3747. ὀστέον, (osteon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3747. ὀστέον, (osteon) — 5 Occurrences

Matthew 23:27 N-GNP
GRK: δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ
NAS: of dead men's bones and all
KJV: full of dead [men's] bones, and of all
INT: however they are full of bones of [the] dead and

Luke 24:39 N-ANP
GRK: σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει
NAS: flesh and bones as you see
KJV: flesh and bones, as ye see
INT: flesh and bones not has

John 19:36 N-NNS-C
GRK: γραφὴ πληρωθῇ Ὀστοῦν οὐ συντριβήσεται
NAS: the Scripture, NOT A BONE OF HIM SHALL BE BROKEN.
KJV: should be fulfilled, A bone of him
INT: Scripture might be fulfilled bone not one will be broken

Ephesians 5:30 Noun-GNP
GRK: ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ
KJV: of his bones.
INT: of the bones of him

Hebrews 11:22 N-GNP
GRK: περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο
NAS: and gave orders concerning his bones.
KJV: concerning his bones.
INT: concerning the bones of him gave command

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page