373. ἀναπαύω (anapauó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 373. ἀναπαύω (anapauó) — 12 Occurrences

Matthew 11:28 V-FIA-1S
GRK: πεφορτισμένοι κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς
NAS: and heavy-laden, and I will give you rest.
KJV: will give you rest.
INT: are burdened and I will give rest you

Matthew 26:45 V-PIM-2P
GRK: λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε ἰδοὺ ἤγγικεν
NAS: sleeping and resting? Behold,
KJV: and take [your] rest: behold,
INT: later on and take your rest Behold has drawn near

Mark 6:31 V-AMM-2P
GRK: τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον ἦσαν
NAS: place and rest a while.
KJV: place, and rest a while: for
INT: place and rest a little Were

Mark 14:41 V-PIM-2P
GRK: λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε ἀπέχει ἦλθεν
NAS: sleeping and resting? It is enough;
KJV: and take [your] rest: it is enough,
INT: now and take your rest It is enough has come

Luke 12:19 V-PMM-2S
GRK: ἔτη πολλά ἀναπαύου φάγε πίε
NAS: years [to come]; take your ease, eat,
KJV: years; take thine ease, eat,
INT: years many take your rest eat drink

1 Corinthians 16:18 V-AIA-3P
GRK: ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ
NAS: For they have refreshed my spirit
KJV: For they have refreshed my spirit
INT: They refreshed indeed

2 Corinthians 7:13 V-RIM/P-3S
GRK: Τίτου ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα
NAS: his spirit has been refreshed by you all.
KJV: his spirit was refreshed by you
INT: of Titus because has been refreshed the spirit

Philemon 1:7 V-RIM/P-3S
GRK: τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ
NAS: of the saints have been refreshed through
KJV: of the saints are refreshed by
INT: of the saints have been refreshed by you

Philemon 1:20 V-AMA-2S
GRK: ἐν κυρίῳ ἀνάπαυσόν μου τὰ
NAS: from you in the Lord; refresh my heart
KJV: in the Lord: refresh my bowels
INT: in [the] Lord refresh my

1 Peter 4:14 V-PIM-3S
GRK: ἐφ' ὑμᾶς ἀναπαύεται κατὰ μὲν
NAS: of glory and of God rests on you.
KJV: and of God resteth upon you:
INT: upon you rests on indeed

Revelation 6:11 V-FIM-3P
GRK: αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον
NAS: and they were told that they should rest for a little
KJV: that they should rest yet
INT: to them that they should rest yet a time

Revelation 14:13 V-FIP-3P
GRK: πνεῦμα ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν
NAS: so that they may rest from their labors,
KJV: that they may rest from
INT: Spirit that they may rest from the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page