3560. νουθετέω (noutheteó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3560. νουθετέω (noutheteó) — 8 Occurrences

Acts 20:31 V-PPA-NMS
GRK: μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον
NAS: I did not cease to admonish each
KJV: I ceased not to warn every one
INT: with tears admonishing one each

Romans 15:14 V-PNA
GRK: καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν
NAS: and able also to admonish one another.
KJV: able also to admonish one another.
INT: also one another to admonish

1 Corinthians 4:14 V-PPA-NMS
GRK: μου ἀγαπητὰ νουθετῶν
NAS: to shame you, but to admonish you as my beloved
KJV: beloved sons I warn [you].
INT: my beloved I admonish [you]

Colossians 1:28 V-PPA-NMP
GRK: ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον
NAS: We proclaim Him, admonishing every man
KJV: we preach, warning every man,
INT: we preach admonishing every man

Colossians 3:16 V-PPA-NMP
GRK: διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς
NAS: teaching and admonishing one another
KJV: and admonishing one another
INT: teaching and admonishing each other in psalms

1 Thessalonians 5:12 V-PPA-AMP
GRK: κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς
NAS: you in the Lord and give you instruction,
KJV: the Lord, and admonish you;
INT: [the] Lord and admonish you

1 Thessalonians 5:14 V-PMA-2P
GRK: ὑμᾶς ἀδελφοί νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους
NAS: you, brethren, admonish the unruly,
KJV: brethren, warn them that are unruly,
INT: you brothers admonish the disorderly

2 Thessalonians 3:15 V-PMA-2P
GRK: ἡγεῖσθε ἀλλὰ νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν
NAS: him as an enemy, but admonish him as a brother.
KJV: but admonish [him] as
INT: esteem [him] but admonish [him] as a brother

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page