νοῦν
Englishman's Concordance
νοῦν (noun) — 9 Occurrences

Luke 24:45 N-AMS
GRK: αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι
NAS: He opened their minds to understand
KJV: their understanding, that they might understand
INT: their the mind to understand

Romans 1:28 N-AMS
GRK: εἰς ἀδόκιμον νοῦν ποιεῖν τὰ
NAS: to a depraved mind, to do
KJV: a reprobate mind, to do
INT: to a depraved mind to do things

Romans 11:34 N-AMS
GRK: γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ἢ
NAS: HAS KNOWN THE MIND OF THE LORD,
KJV: hath known the mind of the Lord?
INT: indeed did know [the] mind of [the] Lord or

1 Corinthians 2:16 N-AMS
GRK: γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου ὃς
NAS: HAS KNOWN THE MIND OF THE LORD,
KJV: hath known the mind of the Lord,
INT: indeed did know [the] mind of [the] Lord who

1 Corinthians 2:16 N-AMS
GRK: ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν
NAS: HIM? But we have the mind of Christ.
KJV: we have the mind of Christ.
INT: we however [the] mind of Christ have

Philippians 4:7 N-AMS
GRK: ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς
NAS: all comprehension, will guard
KJV: all understanding, shall keep
INT: surpasses all understanding will guard the

1 Timothy 6:5 N-AMS
GRK: ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων
NAS: of depraved mind and deprived
KJV: of men of corrupt minds, and destitute
INT: of men in mind and destitute

2 Timothy 3:8 N-AMS
GRK: κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν ἀδόκιμοι περὶ
NAS: of depraved mind, rejected
KJV: of corrupt minds, reprobate
INT: utterly corrupted in mind found worthless as regards

Revelation 13:18 N-AMS
GRK: ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν
NAS: Let him who has understanding calculate
KJV: Let him that hath understanding count
INT: He who has understanding let him count the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page