2298. θαυμαστός (thaumastos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2298. θαυμαστός (thaumastos) — 6 Occurrences

Matthew 21:42 Adj-NFS
GRK: καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς
NAS: ABOUT FROM THE LORD, AND IT IS MARVELOUS IN OUR EYES'?
KJV: and it is marvellous in our
INT: and it is marvelous in [the] eyes

Mark 12:11 Adj-NFS
GRK: καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς
NAS: ABOUT FROM THE LORD, AND IT IS MARVELOUS IN OUR EYES'?
KJV: and it is marvellous in our
INT: and it is marvelous in eyes

John 9:30 Adj-NNS
GRK: γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν ὅτι
NAS: here is an amazing thing, that you do not know
KJV: herein is a marvellous thing, that ye
INT: indeed a wonderful thing is that

1 Peter 2:9 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς
NAS: you out of darkness into His marvelous light;
KJV: into his marvellous light:
INT: to the marvelous of him light

Revelation 15:1 Adj-ANS
GRK: μέγα καὶ θαυμαστόν ἀγγέλους ἑπτὰ
NAS: great and marvelous, seven
KJV: great and marvellous, seven angels
INT: great and wonderful angels seven

Revelation 15:3 Adj-NNP
GRK: Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα
NAS: Great and marvelous are Your works,
KJV: Great and marvellous [are] thy works,
INT: Great and wonderful [are] the works

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page