ἐθεάσατο
Englishman's Concordance
ἐθεάσατο (etheasato) — 1 Occurrence

Luke 5:27 V-AIM-3S
GRK: ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι
NAS: that He went out and noticed a tax
KJV: and saw a publican,
INT: he went forth and saw a tax collector by name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page