ἐθεάσασθε
Englishman's Concordance
ἐθεάσασθε (etheasasthe) — 1 Occurrence

Acts 1:11 V-AIM-2P
GRK: ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον
NAS: the same way as you have watched Him go
KJV: in like manner as ye have seen him
INT: in like manner you beheld him going

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page