θεασάμενος
Englishman's Concordance
θεασάμενος (theasamenos) — 3 Occurrences

John 1:38 V-APM-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας
NAS: turned and saw them following,
KJV: turned, and saw them following,
INT: Jesus and having beheld them following

John 6:5 V-APM-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς
NAS: up His eyes and seeing that a large
KJV: [his] eyes, and saw a great company
INT: Jesus and having seen that a great

John 8:10 V-APM-AMS
GRK: καὶ μηδένα θεασάμενος πλὴν τὴς
KJV: and saw none
INT: and no one saw but the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page