θαυμαστόν
Englishman's Concordance
θαυμαστόν (thaumaston) — 3 Occurrences

John 9:30 Adj-NNS
GRK: γὰρ τὸ θαυμαστόν ἐστιν ὅτι
NAS: here is an amazing thing, that you do not know
KJV: herein is a marvellous thing, that ye
INT: indeed a wonderful thing is that

1 Peter 2:9 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς
NAS: you out of darkness into His marvelous light;
KJV: into his marvellous light:
INT: to the marvelous of him light

Revelation 15:1 Adj-ANS
GRK: μέγα καὶ θαυμαστόν ἀγγέλους ἑπτὰ
NAS: great and marvelous, seven
KJV: great and marvellous, seven angels
INT: great and wonderful angels seven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page