2176. εὐώνυμος (euónumos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2176. εὐώνυμος (euónumos) — 9 Occurrences

Matthew 20:21 Adj-GMP
GRK: εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν
NAS: on Your right and one on Your left.
KJV: the other on the left, in thy
INT: one on [the] left hand of you in

Matthew 20:23 Adj-GMP
GRK: καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν
NAS: on My right and on [My] left, this
KJV: on my left, is not
INT: and on [the] left not is

Matthew 25:33 Adj-GMP
GRK: ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων
NAS: and the goats on the left.
KJV: the goats on the left.
INT: [the] goats on [his] left

Matthew 25:41 Adj-GMP
GRK: τοῖς ἐξ εὐωνύμων Πορεύεσθε ἀπ'
NAS: to those on His left, Depart
KJV: unto them on the left hand, Depart
INT: to those on [the] left Go from

Matthew 27:38 Adj-GMP
GRK: εἷς ἐξ εὐωνύμων
NAS: on the right and one on the left.
KJV: another on the left.
INT: one at [the] left

Mark 10:40 Adj-GMP
GRK: ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν
NAS: or on [My] left, this is not Mine
KJV: on my left hand is not
INT: or at [my] left hand not is

Mark 15:27 Adj-GMP
GRK: ἕνα ἐξ εὐωνύμων αὐτοῦ
NAS: on His right and one on His left.
KJV: on his left.
INT: one at [the] left of him

Acts 21:3 Adj-AFS
GRK: καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν εἰς
NAS: leaving it on the left, we kept sailing
KJV: it on the left hand, and sailed
INT: having left it on the left we sailed to

Revelation 10:2 Adj-AMS
GRK: τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς
NAS: on the sea and his left on the land;
KJV: and [his] left [foot] on
INT: and [the] left upon the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page