1637. ἔλαιον (elaion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1637. ἔλαιον (elaion) — 11 Occurrences

Matthew 25:3 N-ANS
GRK: μεθ' ἑαυτῶν ἔλαιον
NAS: they took no oil with them,
KJV: and took no oil with them:
INT: with themselves oil

Matthew 25:4 N-ANS
GRK: φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς
NAS: took oil in flasks
KJV: the wise took oil in their
INT: [the] wise took oil in the

Matthew 25:8 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν ὅτι
NAS: us some of your oil, for our lamps
KJV: of your oil; for our
INT: of the oil of you for

Mark 6:13 N-DNS
GRK: καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ πολλοὺς ἀρρώστους
NAS: and were anointing with oil many
KJV: anointed with oil many
INT: and anointed with oil many sick

Luke 7:46 N-DNS
GRK: ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν
NAS: My head with oil, but she anointed
KJV: My head with oil thou didst not
INT: With oil the head

Luke 10:34 N-ANS
GRK: αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον
NAS: pouring oil and wine
KJV: wounds, pouring in oil and wine,
INT: of him pouring on oil and wine

Luke 16:6 N-GNS
GRK: Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου ὁ δὲ
NAS: measures of oil.' And he said
KJV: measures of oil. And
INT: A hundred baths of oil And

Hebrews 1:9 N-ANS
GRK: θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ
NAS: HAS ANOINTED YOU WITH THE OIL OF GLADNESS
KJV: thee with the oil of gladness
INT: God of you with [the] oil of exultation above

James 5:14 N-DNS
GRK: ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ
NAS: him, anointing him with oil in the name
KJV: anointing him with oil in the name
INT: having anointed him with oil in the

Revelation 6:6 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν
NAS: and do not damage the oil and the wine.
KJV: not the oil and
INT: and the oil and the

Revelation 18:13 N-ANS
GRK: οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν
NAS: and wine and olive oil and fine flour
KJV: wine, and oil, and fine flour,
INT: wine and oil and finest flour

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page