ἔλαιον
Englishman's Concordance
ἔλαιον (elaion) — 6 Occurrences

Matthew 25:3 N-ANS
GRK: μεθ' ἑαυτῶν ἔλαιον
NAS: they took no oil with them,
KJV: and took no oil with them:
INT: with themselves oil

Matthew 25:4 N-ANS
GRK: φρόνιμοι ἔλαβον ἔλαιον ἐν τοῖς
NAS: took oil in flasks
KJV: the wise took oil in their
INT: [the] wise took oil in the

Luke 10:34 N-ANS
GRK: αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον
NAS: pouring oil and wine
KJV: wounds, pouring in oil and wine,
INT: of him pouring on oil and wine

Hebrews 1:9 N-ANS
GRK: θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ
NAS: HAS ANOINTED YOU WITH THE OIL OF GLADNESS
KJV: thee with the oil of gladness
INT: God of you with [the] oil of exultation above

Revelation 6:6 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν
NAS: and do not damage the oil and the wine.
KJV: not the oil and
INT: and the oil and the

Revelation 18:13 N-ANS
GRK: οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν
NAS: and wine and olive oil and fine flour
KJV: wine, and oil, and fine flour,
INT: wine and oil and finest flour

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page