1431. δωρεά (dórea)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1431. δωρεά (dórea) — 11 Occurrences

John 4:10 N-AFS
GRK: ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ
NAS: you knew the gift of God,
KJV: If thou knewest the gift of God, and
INT: you had known the gift of God

Acts 2:38 N-AFS
GRK: λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου
NAS: and you will receive the gift of the Holy
KJV: ye shall receive the gift of the Holy
INT: you will receive the gift of the Holy

Acts 8:20 N-AFS
GRK: ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ
NAS: you could obtain the gift of God
KJV: thou hast thought that the gift of God
INT: because the gift of God

Acts 10:45 N-NFS
GRK: ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ πνεύματος
NAS: because the gift of the Holy
KJV: was poured out the gift of the Holy
INT: Gentiles the gift of the Spirit

Acts 11:17 N-AFS
GRK: τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς
NAS: to them the same gift as [He gave] to us also
KJV: the like gift as
INT: the like gift gave to them

Romans 5:15 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι
NAS: of God and the gift by the grace
KJV: of God, and the gift by grace,
INT: and the gift in grace

Romans 5:17 N-GFS
GRK: καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης
NAS: of grace and of the gift of righteousness
KJV: and of the gift of righteousness
INT: and of the gift of righteousness

2 Corinthians 9:15 N-DFS
GRK: ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ
NAS: be to God for His indescribable gift!
KJV: his unspeakable gift.
INT: indescribable of him gift

Ephesians 3:7 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος
NAS: according to the gift of God's
KJV: according to the gift of the grace
INT: according to to the gift of the grace

Ephesians 4:7 N-GFS
GRK: μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ χριστοῦ
NAS: to the measure of Christ's gift.
KJV: the measure of the gift of Christ.
INT: measure of the gift of Christ

Hebrews 6:4 N-GFS
GRK: τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου
NAS: of the heavenly gift and have been made
KJV: of the heavenly gift, and
INT: moreover of the gift heavenly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page