1334. διηγέομαι (diégeomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1334. διηγέομαι (diégeomai) — 8 Occurrences

Mark 5:16 V-AIM-3P
GRK: καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ
NAS: who had seen it described to them how
KJV: And they that saw [it] told them how
INT: And related to them the [ones]

Mark 9:9 V-ASM-3P
GRK: ἃ εἶδον διηγήσωνται εἰ μὴ
NAS: He gave them orders not to relate to anyone
KJV: that they should tell no man
INT: what they had seen they should tell if not

Luke 8:39 V-PMM/P-2S
GRK: σου καὶ διηγοῦ ὅσα σοι
NAS: to your house and describe what
KJV: house, and shew how great things God
INT: of you and relate all that for you

Luke 9:10 V-AIM-3P
GRK: οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα
NAS: returned, they gave an account to Him of all
KJV: when they were returned, told him
INT: the apostles related to him whatever

Acts 8:33 V-FIM-3S
GRK: αὐτοῦ τίς διηγήσεται ὅτι αἴρεται
NAS: WHO WILL RELATE HIS GENERATION?
KJV: and who shall declare his generation?
INT: of him who will declare for is taken

Acts 9:27 V-AIM-3S
GRK: ἀποστόλους καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς
NAS: him to the apostles and described to them how
KJV: and declared unto them
INT: apostles and related to them how

Acts 12:17 V-AIM-3S
GRK: χειρὶ σιγᾷν διηγήσατο αὐτοῖς πῶς
NAS: to be silent, he described to them how
KJV: to hold their peace, declared unto them
INT: hand to be silent he related to them how

Hebrews 11:32 V-PPM/P-AMS
GRK: με γὰρ διηγούμενον ὁ χρόνος
NAS: will fail me if I tell of Gideon,
KJV: would fail me to tell of Gedeon,
INT: me indeed relating the time

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page