δούλου
Englishman's Concordance
δούλου (doulou) — 6 Occurrences

Matthew 18:27 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν
NAS: And the lord of that slave felt compassion
KJV: of that servant was moved with compassion,
INT: master the servant of that released

Matthew 24:50 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν
NAS: the master of that slave will come
KJV: The lord of that servant shall come in
INT: master the servant of that in

Luke 12:46 N-GMS
GRK: κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν
NAS: the master of that slave will come
KJV: The lord of that servant will come in
INT: master of the servant that in

Galatians 4:1 N-GMS
GRK: οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων
NAS: at all from a slave although he is owner
KJV: nothing from a servant, though he be
INT: nothing he differs from a slave owner of all

Philippians 2:7 N-GMS
GRK: ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών ἐν
NAS: the form of a bond-servant, [and] being made
KJV: the form of a servant, and was made
INT: emptied form of a servant having taken in

Revelation 15:3 N-GMS
GRK: Μωυσέως τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ
NAS: of Moses, the bond-servant of God,
KJV: of Moses the servant of God,
INT: of Moses the servant of God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page