διελθεῖν
Englishman's Concordance
διελθεῖν (dielthein) — 6 Occurrences

Matthew 19:24 V-ANA
GRK: τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον
INT: eye of a needle to pass than a rich man

Mark 10:25 V-ANA
GRK: τῆς ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον
NAS: for a camel to go through
INT: a needle to pass than [for] a rich man

Acts 9:38 V-ANA
GRK: Μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν
NAS: him, Do not delay in coming to us.
KJV: not delay to come to them.
INT: not to delay to come to us

Acts 11:22 V-ANA
GRK: ἐξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεῖν ἕως Ἀντιοχείας
INT: they sent forth Barnabas to go as far as Antioch

Acts 18:27 V-ANA
GRK: δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν
NAS: And when he wanted to go across to Achaia,
KJV: was disposed to pass into
INT: moreover he to pass through into

2 Corinthians 1:16 V-ANA
GRK: δι' ὑμῶν διελθεῖν εἰς Μακεδονίαν
NAS: that is, to pass your way
KJV: And to pass by you
INT: by you to pass through to Macedonia

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page