διελεύσεται
Englishman's Concordance
διελεύσεται (dieleusetai) — 1 Occurrence

Luke 2:35 V-FIM-3S
GRK: τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία ὅπως
NAS: and a sword will pierce even your own
KJV: a sword shall pierce through thy
INT: the soul will go through a sword so that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page