διελθόντα
Englishman's Concordance
διελθόντα (dielthonta) — 1 Occurrence

Acts 19:1 V-APA-AMS
GRK: Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ
NAS: Paul passed through the upper
KJV: Paul having passed through the upper
INT: Corinth Paul having passed through the upper

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page